Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας

Αποστολή της ΕΕ: 106 εκατ. EUR για 18 νέα έργα για την προστασία, τη διατήρηση, την απορρύπανση και την καινοτομία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα 18 νέα έργα που θα λάβουν πάνω από106 εκατ. ευρώ για να συνεισφέρουν στην αποστολή της ΕΕ «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας». Τα έργα συγκεντρώνουν περισσότερους από 370 δικαιούχους από 36 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, ερευνητικών ιδρυμάτων, τοπικών αρχών, σχολείων και επιχειρήσεων. Θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και στην αποκατάσταση της φύσης μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας στα ύδατα, της μείωσης της ρύπανσης, της στήριξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ψηφιακού δίδυμου του ωκεανού.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στα έργα, με δράσεις από τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, μέσω του ποταμού Δούναβη, της Μεσογείου Θάλασσας και από ολόκληρο τον Ατλαντικό.

Επένδυση στη φύση και τις τοπικές κοινότητες

Τα έργα θα αποφέρουν ευρύ φάσμα οφελών για τους ωκεανούς και τα ύδατα, όπως:

  • Λύσεις προστασίας και αποκατάστασης για υποβαθμισμένους παράκτιους και θαλάσσιους οικοτόπους
  • Προστασία και αποκατάσταση υγροτόπων, πλημμυρικών πεδιάδων, παράκτιων υγροτόπων και αλατούχων ελών στον Δούναβη
  • Δράσεις για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και την αποκατάσταση της χημικής ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα
  • Διάθεση βιώσιμων προϊόντων και λύσεων με βάση τα φύκη στην αγορά της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας
  • Πρόληψη και εξάλειψη των απορριμμάτων, των πλαστικών και των μικροπλαστικών — καινοτόμες λύσεις για ευρωπαϊκούς ποταμούς χωρίς απόβλητα
  • Μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης με τη χρήση έξυπνων αλιευτικών εργαλείων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο
  • Ενσωμάτωση δεδομένων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον ψηφιακό δίδυμο ωκεανό
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης θαλάσσιων ειδών και ειδών γλυκών υδάτων
  • Ανάπτυξη τοπικών επιχειρηματικών μοντέλων για την ωκεάνια γεωργία με γνώμονα τις τοπικές κοινότητες.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και των δικαιούχων, περιλαμβάνονται στην επισκόπηση των έργων.

Ιστορικό

Οι αποστολές της ΕΕ, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027, αποτελούν έναν νέο τρόπο για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας. Έχουν φιλόδοξους στόχους και θα αποφέρουν απτά αποτελέσματα έως το 2030.

Η αποστολή της ΕΕ «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας», η οποία δρομολογήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, αποσκοπεί στην προστασία και την αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων μας έως το 2030 μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, της συμμετοχής των πολιτών και των επενδύσεων στη γαλάζια οικονομία. Η αποστολή αντιμετωπίζει τους ωκεανούς και τα ύδατα ως ενιαίο σύνολο και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την αποκατάσταση της φύσης.

Η αποστολή στηρίζει την περιφερειακή δέσμευση και συνεργασία μέσω «φωτιστικών χώρων» με βάση την περιοχή σε μεγάλες θαλάσσιες και ποτάμιες λεκάνες: Ατλαντική-Αρκτική, Μεσόγειος Θάλασσα, Βαλτική-Βόρεια Θάλασσα και Δούναβη-Εύξεινος Πόντος. Οι φάροι αποστολής είναι τόποι για την πιλοτική λειτουργία, την επίδειξη, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της αποστολής σε όλες τις θάλασσες και τις λεκάνες απορροής ποταμών της ΕΕ.

Τα σημερινά έργα επιλέχθηκαν μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε το 2022, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης από ομοτίμους από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Τη διαχείριση των έργων θα αναλάβει ο CINEA (Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον).