Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής στα αγροκτήματα

Η μικροβιακή αντοχή – η ικανότητα των μικροοργανισμών να αντιστέκονται στις αντιμικροβιακές θεραπείες, ιδιαίτερα στα αντιβιοτικά – έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων. 

Η  στρατηγική Farm to Fork  ορίζει τον στόχο να μειωθούν κατά 50% οι συνολικές πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών στην ΕΕ για εκτρεφόμενα ζώα και στην υδατοκαλλιέργεια έως το 2030.

  • Οι χώρες της ΕΕ, στα ειδικά στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, έχουν προγραμματίσει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης των αντιμικροβιακών αντίσταση και αύξηση της καλής μεταχείρισης των ζώων στα εκτρεφόμενα ζώα, με την υποστήριξη της χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μερικές από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία της ΕΕ περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ανταπόκρισής της στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία - συμπεριλαμβανομένων ασφαλών, θρεπτικών και βιώσιμων τροφίμων,
μειώσεις στα απορρίμματα τροφίμων και βελτιώσεις στην υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη φαρμακευτική της δέσμη και περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυση της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής. Είναι αποδεδειγμένο ότι η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών σε εκτρεφόμενα ζώα οδηγεί άμεσα σε αυξημένη αντιμικροβιακή αντοχή στον άνθρωπο. Η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής πρέπει να ηγηθεί σε όλα τα μέτωπα. H Κοινή Αγροτική Πολιτική συμπληρώνει τις πολιτικές και τις οικονομικές δράσεις που διεξάγονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2023-2027, σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ συμπεριέλαβαν μέτρα για ειδική στήριξη για υψηλότερα επίπεδα καλής μεταχείρισης των ζώων και για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών, μέσω συνδυασμών πρακτικών, επενδύσεων, συνεργασίας και εκπαίδευσης. Συνολικά, 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης της ΕΕ προορίζονται για τη στήριξη εθελοντικών δράσεων στο πλαίσιο οικολογικών προγραμμάτων και αγροτικής ανάπτυξης. Συνολικά, αυτή η στήριξη στοχεύει να φτάσει το 23% των κτηνοτροφικών μονάδων της ΕΕ.

Οι γεωργοί της ΕΕ ενδέχεται να λάβουν κεφάλαια για επενδύσεις σε νεόδμητα ή ανακαινισμένα συστήματα στέγασης για τη βελτίωση της ευημερίας των ζώων τους και τη μείωση της ανάγκης θεραπείας των ζώων με αντιβιοτικά. Στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, οι αγρότες μπορούν να ζητήσουν υποστήριξη για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επισήμανσης για την καλή μεταχείριση των ζώων ή για τη θέσπιση προγραμμάτων για ασθένειες των ζώων.

Η στήριξη που χορηγείται στη βιολογική γεωργία συμβάλλει επίσης στην καλύτερη καλή διαβίωση των ζώων. Μειώνει επίσης τη χρήση αντιμικροβιακών καθώς οι απαιτήσεις για χρήση αντιβιοτικών για ζώα που εκτρέφονται βιολογικά είναι πολύ πιο αυστηρές από ό,τι για τα ζώα με συμβατικές μεθόδους εκτροφής. Το μέγεθος της περιοχής που λαμβάνει ειδική στήριξη της ΚΓΠ για βιολογική παραγωγή το 2027 σχεδόν θα διπλασιαστεί, φτάνοντας κοντά στο 10%, σε σύγκριση με την έκταση που χρηματοδοτήθηκε το 2020 (5,6%).

Στην προηγούμενη προγραμματική της περίοδο 2014-20, η ΚΓΠ είχε ήδη υποστηρίξει αρκετά μέτρα που συμβάλλουν στην καλή διαβίωση των ζώων και στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών. Μια μελέτη αξιολόγησης αυτών των μέτρων και των επιπτώσεών τους δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022. Στις περισσότερες από τις περιφέρειες/κράτη μέλη που μελετήθηκαν, η καλή διαβίωση των ζώων και η χρήση αντιμικροβιακών αντιμετωπίστηκαν κυρίως μέσω μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικά όταν συνδυάζουν επενδύσεις σε καλύτερες συνθήκες στέγασης, σίτισης και διαχείρισης υγείας. Για παράδειγμα, με την αύξηση της ευαισθητοποίησης των αγροτών μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, δεσμεύσεων και κατάρτισης. Στα περισσότερα κράτη μέλη/περιοχές που μελετήθηκαν, η πολλαπλή συμμόρφωση μέσω των απαιτήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα ήταν αποτελεσματική για να επηρεάσει τις πρακτικές των αγροτών.

Το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon Europe έχει πολλά εν εξελίξει ή προγραμματισμένα έργα για την υγεία των ζώων, όπως η ανάπτυξη εμβολίων και η καλή διαβίωση των ζώων. Μια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων θα ξεκινήσει φέτος. Η εταιρική σχέση θα στοχεύει τη χρήση αντιμικροβιακών και, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία γνώσης και στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για τη βελτίωση της πρόληψης και του ελέγχου των ασθενειών. Η συνολική ενδεικτική συνεισφορά της ΕΕ για όλη τη διάρκεια της εταιρικής σχέσης ανέρχεται σε 180 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η δημόσια στήριξη προστίθεται σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται και χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο από τις χώρες της ΕΕ.