Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Όλες οι έννοιες - ορολογίες που ισχύουν στο εξής για τις πληρωμές

Ενεργός γεωργός, μόνιμες καλλιέργειες, αρόσιμη γη, επιλέξιμο εκτάριο, μη συμμόρφωση και δεκάδες άλλοι ορισμοί που πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί.

Με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται τα οριζόντια θέματα για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων και των παρεμβάσεων στους τομείς οπωροκηπευτικών, μελισσοκομίας, αμπελοοινικό και ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: 

♦ Ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο των μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην ελληνική επικράτεια.

♦ Ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που διαθέτει εκμετάλλευση ευρισκόμενη στην ελληνική επικράτεια και ασκεί γεωργική δραστηριότητα όπως ορίζεται στην παράγραφο

♦ Ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται η δραστηριότητα η οποία συμβάλει στην παροχή ιδιωτικών και δημόσιων αγαθών μέσω της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή της διατήρησης της γης σε καλή γεωργική κατάσταση.

Ειδικότερα:

α) Η παραγωγή ή η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση.

Ειδικότερα:

αα) Για τις αρόσιμες εκτάσεις ως παραγωγή νοείται η ύπαρξη καλλιέργειας ή συγκομιδής προϊόντων ή η ύπαρξη υπολειμμάτων καλλιέργειας.

αβ) Για τους δενδρώνες σε παραγωγή νοείται η συγκομιδή καρποφορίας ή το κλάδεμα του δενδρώνα ή η διαχείριση του υπορόφου και της αυτοφυούς βλάστησης ετησίως.

αγ) Για τους βοσκότοπους σε παραγωγή νοείται η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ ανά εκτάριο.

β) Η διατήρηση της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση η οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν της χρήσης των συνήθων γεωργικών πρακτικών. Ειδικότερα:

βα) Για τις αρόσιμες εκτάσεις ως διατήρηση νοείται η εφαρμογή μίας ελαφράς κατεργασίας του εδάφους (tilling/tillage) ανά έτος. Εξαίρεση από την υποχρέωση ελάχιστης κατεργασίας γίνεται μόνο λόγω εφαρμογής μη κατεργασίας στις εξής περιπτώσεις:

 1. στο πλαίσιο της ενισχυμένης αιρεσιμότητας
 2. σε αγροτεμάχια αρόσιμων καλλιεργειών με κλίση πάνω από 6% και έως 12% που κινδυνεύουν από διάβρωση, όπου η άροση γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια.
 3. σε αγροτεμάχια αρόσιμων καλλιεργειών με κλίση πάνω από 12% οι παραγωγοί υποχρεούνται να αφήνουν κάθετα στην κλίση ακαλλιέργητες ζώνες ανάσχεσης πλάτους 5 μέτρων σε απόσταση 40 μέτρων μεταξύ τους.
 4. Οι περιφερειακές αρχές δύνανται με αιτιολογημένη απόφαση τους να μεταβάλλουν τους παραπάνω όρους. Στην απόφαση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι οι μεταβολές θα έχουν μηδενική ή θετική επίπτωση στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι δυνατόν να εφαρμόζονται συλλογικά, φτάνει τα αγροτεμάχια να εφάπτονται. Μπορούν δε να καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από ήδη υπάρχουσες αναβαθμίδες ή/και αναχώματα ή/και λωρίδες άγριας ζωής.
 5. σε αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες και κλίση μεγαλύτερη του 15% απαγορεύεται ή άροση των αγροτεμαχίων από τις 1/11 έως και την 15/3.
 6. σε περίπτωση εφαρμογής προγραμμάτων ή δεσμεύσεων για το κλίμα και το περιβάλλον ή/και επενδύσεων (άρθρα 31, 70, 73 του Καν.2022/2115).

ββ) Για τις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), ως διατήρηση νοείται η με όποιο τρόπο διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης, συμπεριλαμβανομένης της κοπής/ εναπόθεσης του υπορόφου του δενδρώνα ανά δύο (2) έτη ή η εφαρμογή κλαδέματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο (2) έτη.

βγ) Για τους βοσκότοπους, ως διατήρηση νοείται η ελάχιστη βοσκοφόρτωση 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο.

Ως «ενεργός γεωργός» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και πληροί μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έλαβε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος έως 5.000 € άμεσες ενισχύσεις,

β) έλαβε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € και αποδεικνύει ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία,

γ) αποδεικνύει ότι το εισόδημα που απέκτησε από γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.

δ) Δεν θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις άνω των 5.000 € και διευθύνουν εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία (αεροδρόμια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα, κτηματομεσιτικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα). Παρ’ όλα αυτά θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» οι γεωργοί που διευθύνουν τους παραπάνω τύπους επιχειρήσεων, εφόσον οι γεωργικές δραστηριότητες τους αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

♦ Ως «έσοδα που αποκτήθηκαν από γεωργικές δραστηριότητες» νοούνται τα έσοδα που απέκτησε ο γεωργός από τη γεωργική του δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της πρώτης πώλησης, περιλαμβανομένης της ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και οποιασδήποτε εθνικής ενίσχυσης, η οποία χορηγείται για γεωργικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται επίσης τα έσοδα από τη καθετοποίηση της ίδιας παραγωγής, δηλαδή τα έσοδα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων της εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι τα μεταποιημένα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του γεωργού και από την εν λόγω μεταποίηση προκύπτει άλλο γεωργικό προϊόν.

α) Για τον υπολογισμό των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες δεν λαμβάνονται υπόψη, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα τους, χρηματικά ποσά που προ- έρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, εφάπαξ καταβαλλόμενες ασφαλιστικές παροχές και αποζημιώσεις στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων. Όλα τα άλλα έσοδα λογίζονται ως «έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες».

β) ως «έσοδα» νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα πριν από την αφαίρεση των σχετικών δαπανών και φόρων,

γ) ως «ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων» νοείται το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες.

δ) Οι έλεγχοι των εσόδων γίνονται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Οικονομικών και τα σχετικά αποτελέσματα αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

♦  Ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, που απαριθμούνται στο παράρτημα I των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης καθώς και το βαμβάκι.

♦ Ως «γεωργική έκταση» προσδιορίζεται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων καλλιεργειών και

μόνιμων λειμώνων, μεταξύ άλλων και όταν συνιστούν αγροδασοπονικό σύστημα στην περιοχή αυτή.

♦ Ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη καλλιεργούμενη για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή αλλά υπό αγρανάπαυση· επιπροσθέτως, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης, γη καλλιεργούμενη για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή αλλά υπό αγρανάπαυση που τελούν υπό καθεστώς παύσης.

♦ Ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου.

  Ως «μόνιμος λειμώνας και μόνιμος βοσκότοπος» (που αναφέρονται από κοινού ως «μόνιμος λειμώνας») θεωρείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή και άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά της εκμετάλλευσης επί πέντε έτη ή και περισσότερο και δεν έχει οργωθεί ή ανασκαλευτεί επί πέντε έτη ή περισσότερο.

Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη όπως θάμνους ή/ και δένδρα που προσφέρονται για βοσκή αλλά και άλλα είδη όπως θάμνους ή δένδρα που παράγουν ζωοτροφές υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να κυριαρχούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

Στην κατηγορία των μόνιμων λειμώνων, επίσης, συμπεριλαμβάνεται:

α) γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν σημαντικά παραδοσιακά στις εκτάσεις βοσκής, και

β) γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από αυτές.

Tα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά θεωρείται ότι επικρατούν εφόσον καλύπτουν άνω του 50 % της επιλέξιμης έκτασης σε επίπεδο αγροτεμαχίου. Καθιερωμένες τοπικές πρακτικές είναι:

α) πρακτικές παραδοσιακού χαρακτήρα που εφαρμόζονται συνήθως και/ή

β) πρακτικές που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των οικοτόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Oδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και βιοτόπων και ενδιαιτημάτων που καλύπτονται από την Oδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

♦ Ως «αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που

παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται σε μείγματα σπόρων προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών, είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε όχι.

Στοιχεία αγροδασοκομικών συστημάτων όταν εγκαθίστανται και/ή διατηρούνται στη γεωργική έκταση

α) Αρόσιμη γη

Ως αγροδασικά συστήματα νοούνται συστήματα με δένδρα διάσπαρτα ή και σε σειρές (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δένδρα μπορεί να είναι είτε δασικά (δρύες πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια) είτε καρποφόρα/παραγωγικά (εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές χαρουπιές και μαστιχόδεντρα), τα οποία συνδυάζονται με την καλλιέργεια σιτηρών, κηπευτικών ή/και τη βόσκηση. Τα δένδρα θα πρέπει να έχουν, εάν είναι φυτεμένα σε γραμμές, ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από δέκα (10) μέτρα. Η απόσταση μεταξύ των δένδρων στην ίδια γραμμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τέσσερα (4) μέτρα. Δένδρα μπορούν να υπάρχουν και στα όρια του χωραφιού σε μορφή φυτοφράκτη, για να προστατεύει τη γεωργική καλλιέργεια από τον άνεμο και να δημιουργεί μία ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο μέγιστος αριθμός δένδρων είναι 250 δέν- δρα στο εκτάριο.

β) Μόνιμες καλλιέργειες

Ως αγροδασικά συστήματα νοούνται συστήματα με δέντρα διάσπαρτα (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά μπορεί να είναι είτε δασικά (δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια), είτε καρποφόρα/παραγωγικά (εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και μαστιχόδενδρα), τα οποία συνδυάζονται με την καλλιέργεια σιτηρών, κηπευτικών η/και τη βόσκηση.

Τα δένδρα θα πρέπει να έχουν, αν είναι φυτεμένα σε γραμμές, ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από δέκα (10) μέτρα. Η απόσταση μεταξύ των δένδρων στην ίδια γραμμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τέσσερα (4) μέτρα. Δένδρα μπορούν να υπάρχουν και στα όρια του χωραφιού σε μορφή φυτοφράκτη για να προστατεύει τη γεωργική καλλιέργεια από τον άνεμο και να δημιουργηθεί μία ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο μέγιστος αριθμός δένδρων είναι 250 δένδρα το εκτάριο.

γ) Μόνιμοι βοσκότοποι

Τα αγροδασικά περιλαμβάνουν επίσης μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων με την κάλυψη των δένδρων μέχρι 40% και υποόροφο με ποώδη και ξυλώδη βλάστηση. Σε αυτήν την περίπτωση η ελάχιστη πυκνότητα δένδρων μπορεί να είναι στα 5 δένδρα/εκτάριο και η μέγιστη στα 40 δένδρα/εκτάριο ανάλογα την κλίση, το είδος των δένδρων και τις κλιματικές συνθήκες.

♦ Ως «φυτώρια» νοούνται οι ακόλουθες εκτάσεις με νεαρά ξυλώδη φυτά που καλλιεργούνται στο ύπαιθρο με σκοπό τη μεταφύτευση:

α) φυτώρια αμπέλων και έρριζων υποκειμένων,

β) φυτώρια οπωροφόρων δέντρων και φυτών με ράγες,

γ) φυτώρια καλλωπιστικών φυτών,

δ) εμπορικά φυτώρια δασικών δέντρων, εκτός από αυτά που καλλιεργούνται για τις ανάγκες της ίδιας της εκμετάλλευσης σε δασικές περιοχές,

ε) φυτώρια δέντρων και θάμνων για φύτευση σε κήπους, πάρκα, παρυφές δρόμων και πρανή (π.χ. φυτών θαμνοστοιχιών, τριανταφυλλιών και άλλων καλλωπιστικών θάμνων, καλλωπιστικών κωνοφόρων), συμπεριλαμβανομένων σε όλες τις περιπτώσεις των υποκειμένων και των νεαρών φυτών τους.

  Ως «πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου» νοούνται εκτάσεις που είναι φυτεμένες με είδη δέντρων του κωδικού ΣΟ 0602 90 41 και αποτελούνται από ξυλώδεις πολυετείς καλλιέργειες, με έρριζα υποκείμενα ή παραφυάδες που παραμένουν στο έδαφος μετά τη συγκομιδή και αναπτύσσουν νέους βλαστούς την επόμενη περίοδο. Δεν περιλαμβάνονται τα γένη Eucalyptus spp., Paulownia spp και Robinia

Για είδη ταχείας ανάπτυξης του γένους Populus spp. και του γένους Salix spp. δεν επιτρέπεται η υλοτόμηση φυτείας πριν την παρέλευση 8 ετών από την εγκατάσταση ή περισσοτέρων από 20 ετών από αυτήν.

♦  Ως «παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων» νοούνται η βασική εισοδηματική ενίσχυση για τη βιωσιμότητα («βασική εισοδηματική στήριξη»), η συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα («αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη»), η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας, τα προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων («οικολογικά προγράμματα»), η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη και η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

♦ Ως «παρέμβαση»: μέσο στήριξης με μια σειρά από όρους επιλεξιμότητας που ορίζονται από ένα κράτος μέλος την εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο του οικείου στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

♦ Ως «επιλέξιμο εκτάριο» νοείται έκταση που είναι στη διάθεση του γεωργού και συνιστάται σε:

α) έκταση που ανταποκρίνεται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου καθ’ όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων

β) οποιαδήποτε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης η οποία, στη διάρκεια του έτους για το οποίο ζητείται στήριξη χρησιμοποιείται για γεωργική δραστηριότητα.

γ) οποιαδήποτε γεωργική έκταση χρησιμοποιείται, κατά κύριο λόγο και όχι αποκλειστικό, για γεωργικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές δραστηριότητες, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του κλίματος.

γα) Όταν η γεωργική έκταση μίας εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται και για μη γεωργικούς σκοπούς, αυτή η μη γεωργική χρήση δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη γεωργική δραστηριότητα και να επιβαρύνει την περιβαλλοντική κατάσταση της γεωργικής έκτασης. Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό αφορούν στην εντατικότητα, την φύση, στη διάρκεια, και στη συχνότητα των μη γεωργικών δραστηριοτήτων, πάντα σε σχέση με τους παραπάνω στόχους.

Αναλυτικότερα:

 • Το έδαφος δεν επιτρέπεται να βγαίνει μονίμως εκτός γεωργικής χρήσης (π.χ. οικοδόμηση, σφράγισμα του εδάφους) ή να παραμένει εκτός γεωργικής χρήσης μετά τη λήξη της μη γεωργικής δραστηριότητας.
 • Η διάρκεια της μη γεωργικής δραστηριότητας, όταν αυτή δεν είναι συμβατή με τη γεωργική δραστηριότητα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία καλλιεργητική περίοδο (Μάρτιο έως Οκτώβριο).
 • Η συχνότητα της μη γεωργικής δραστηριότητας, όταν αυτή συμπίπτει με γεωργική χρήση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη γεωργική χρήση. Η εντατικότητα της μη γεωργικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα ως προς τη χρήση και την ποιοτική κατάσταση των φυσικών πόρων της βιοποικιλότητας και του τοπίου, δεν θα πρέπει να προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργική γη.
 • Τήρηση των όρων της ενισχυμένης αιρεσιμότητας κατά τη διάρκεια της μη γεωργικής δραστηριότητας.

δ) οποιαδήποτε έκταση της εκμετάλλευσης, η οποία: δα) καλύπτεται από χαρακτηριστικά τοπίου που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης σύμφωνα με το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 που παρατίθεται στο παράρτημα III του Καν. (ΕΕ) 2021/2115,

δβ) χρησιμοποιείται για την επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση, σύμφωνα με το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 που παρατίθεται στο παράρτημα III του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, ή

δγ) καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του γεωργού, δημιουργείται ή διατηρείται ως αποτέλεσμα οικολογικού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115,

δδ) για τη διάρκεια δέσμευσης δάσωσης εκ μέρους του γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1305/2013 ή το άρθρο 70 ή 73 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 ή στο πλαίσιο εθνικού καθεστώτος του οποί- ου οι προϋποθέσεις είναι σύμφωνες με το άρθρο 43 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή το άρθρο 70 ή 73 του παρόντος κανονισμού,

δε) για τη διάρκεια δέσμευσης εκ μέρους του γεωργού που έχει ως αποτέλεσμα την παύση καλλιέργειας της έκτασης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες μόνο εάν η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,3 %.

ε) Όσον αφορά στους μόνιμους λειμώνες με διάσπαρτα μη επιλέξιμα χαρακτηριστικά, για να είναι επιλέξιμες οι βοσκοτοπικές εκτάσεις πρέπει:

εα) Να υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

⇒ Λιβάδια: Πρόκειται για εκτάσεις με πυκνή κάλυψη από ποώδη βλάστηση, στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη φυτά. Χρησιμοποιούνται κυρίως για βόσκηση, αλλά μπορεί να γίνεται και μηχανική συγκομιδή της ζωοτροφής. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνουν διάσπαρτη ξυλώδη βλάστηση και δέντρα (<30 % της έκτασής τους), καθώς και κτηνοτροφικές υποδομές (φράκτες, καταλύματα ζώων, ποτίστρες κ.τ.λ.). Αντιστοιχούν στην κλάση 2.3.1 Copernicus - Corine Land Cover (2018).

⇒ Φυσικοί Βοσκότοποι: Οι φυσικοί βοσκότοποι είναι περιοχές με ποώδη βλάστηση στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη (μέγιστο ύψος βλάστησης τα 150cm) που καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειάς τους. Επί- σης, μπορούν να περιλαμβάνουν και ξυλώδη βλάστηση (<50% της έκτασης) και διάσπαρτα δέντρα (<30 % της έκτασης). Συχνά περιλαμβάνουν ανώμαλες και ανισό- πεδες επιφάνειες εδάφους με απότομες κλίσεις καθώς και βραχώδεις εκτάσεις ή χερσότοπους που δεν ξεπερ- νούν το 50% της έκτασης. Αντιστοιχούν στην κλάση 2.1 Copernicus - Corine Land Cover (2018).

⇒ Θαμνότοποι και Χερσότοποι: Βλάστηση με χαμηλή και κλειστή εδαφοκάλυψη όπου κυριαρχούν οι θάμνοι, οι χαμηλής ανάπτυξης θάμνοι και η ποώδης βλάστηση. Η έκταση μπορεί να περιλαμβάνει και δέντρα (με ύψος μικρότερο των 3 μέτρων) καθώς και χερσότοπους (<50% της επιφάνειάς τους). Αντιστοιχούν στην κλάση 3.2.2 Copernicus - Corine Land Cover (2018).

⇒ Σκληροφυλλική Βλάστηση: Εκτάσεις με θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση (μακκία, φρυγανώδη) η οποία χαρακτηρίζεται από φυτά συνήθως αειθαλή με σκληρά φύλλα και κοντά μεσογονάτια διαστήματα. Η συγκεκριμένη βλάστηση εκτός από σκληροφυλλικούς θάμνους και χαμηλού ύψους θάμνους, περιλαμβάνει και διάσπαρτα σκληροφυλλικά δέντρα (<30% της επιφάνειάς τους), ποώδη βλάστηση αλλά και βραχώδεις εκτάσεις (<50% της έκτασής τους).

εβ) Να μην περιλαμβάνει μη επιλέξιμα τμήματα και ειδικότερα:

 • Οιουδήποτε μεγέθους όπως κτίρια, κατασκευές, διαμορφωμένες επιφάνειες ανθρωπογενούς δραστηριότητας, μονοπάτια πλάτους άνω των 2m, τεχνητές επιφάνειες νερού.
 • Φυσικά στοιχεία μεγέθους άνω των 100m2: φυσικές επιφάνειες νερού, πετρώδεις - βραχώδεις επιφάνειες, συμπαγείς και αδιαπέραστες συστάδες θάμνων, μη φυσική ή γεωργική βλάστηση.
 • Ειδικά στην περίπτωση των συμπαγών και αδιαπέραστων συστάδων θάμνων, αυτές θεωρούνται μη επιλέξιμες, εφόσον δεν είναι δυνατόν να διέρχεται ένας άνθρωπος ανάμεσά τους (ελάχιστη απόσταση 0,30μ).

εγ) Στις περιπτώσεις που εντός βοσκοτοπικής έκτασης υπάρχουν διάσπαρτα φυσικά στοιχεία ξυλώδους βλάστησης, τα οποία είναι προσβάσιμα από τα ζώα και μπορούν να καταναλωθούν από αυτά, είναι επιλέξιμα υπό προϋποθέσεις, ήτοι:

 • Δέντρα απομονωμένα ή διάσπαρτα, όποιο και αν είναι το μέγεθός τους, μαζί με τον υποόροφο αυτών, και εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30
 • Ακανθώδεις θάμνοι ύψους μικρότερου του 1,50m μαζί με τον υποόροφο αυτών, εφόσον μπορεί ένας ανθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30
 • Οποιαδήποτε βλάστηση που καταναλώνεται από τα ζώα, ύψους μικρότερου του 1,50 m μαζί με τον υποόροφο αυτών, εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30

εδ) Να ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Ως κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, που εφόσον υπάρχουν, καθιστούν την έκταση κατάλληλη για βόσκηση, θεωρούνται τα παρακάτω:

 • Οδικό δίκτυο: πρωτεύον, δευτερεύον και αγροτικό οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τα μονοπάτια.
 • Σταβλικές εγκαταστάσεις: τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης του ζωικού κεφαλαίου.
 • Κατάλυμα κτηνοτρόφου: τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης - κατάλυσης του κτηνοτρόφου.
 • Λειτουργικά σημεία ποτίσματος, φυσικά ή τεχνητά.
 • Περιττώματα σε σημαντικές ποσότητες. Συνήθως εντοπίζονται πλησίον σταβλικών εγκαταστάσεων.

Τα παραπάνω κριτήρια δεν συντρέχουν σωρευτικά στη βοσκοτοπική έκταση. Αρκεί, κατά περίπτωση, η παρουσία έως δυο (2) εκ των παραπάνω εφόσον επιβεβαιώνεται η αντιστοίχιση με τις περιγραφόμενες κατηγορίες του σημείου (α) παρούσας παραγράφου.

εε) Να εμπίπτει σε βοσκοτοπική έκταση με συντελεστή επιλεξιμότητας των κλάσεων 2 έως 5 του κάτωθι πίνακα:

στ) οποιαδήποτε έκταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέκυψε το δικαίωμα σε ενισχύσεις βάσει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο II τμήμα 2 υποτμήμα 2 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 2021/2115 ή στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής εισοδηματικής στήριξης ή του καθεστώτος ΕΑΕ με βάση την έκταση που προβλέπεται στον τίτλο III του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και η οποία δεν είναι «επιλέξιμο εκτάριο» με βάση τα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου:

στα) ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ ή 2000/60/ΕΚ στην εν λόγω έκταση,

στβ) ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων με βάση την έκταση που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/2115 και καλύπτονται από το ολοκληρωμένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 2021/2116, επιτρέποντας την παραγωγή προϊόντων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ μέσω καλλιέργειας ελωδών γαιών, ή στο πλαίσιο εθνικών συστημάτων για τη βιοποικιλότητα ή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι όροι των οποίων συμμορφώνονται με τις εν λόγω παρεμβάσεις με βάση την έκταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις και τα εν λόγω εθνικά συστήματα συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 2021/2115.

στγ) Οι εκτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου καθ’ όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

♦ Ως «γεωργός νεαρής ηλικίας» νοείται:

α) το φυσικό πρόσωπο με ανώτατο όριο ηλικίας τα 40 έτη κατά το έτος υποβολής της αίτησης το οποίο:

αα) πληροί τις προϋποθέσεις του «υπευθύνου της εκμετάλλευσης», δηλαδή θεωρείται ως ο αρχηγός της εκμετάλλευσης.

αβ) Διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο) ή εναλλακτικά εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης- βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).

αγ) Εφόσον δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα όπως η άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).

β) το νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτου μορφής, πρέπει να ανήκει κατά κύριο λόγο σε γεωργό νεαρής ηλικίας (ο γεωργός νεαρής ηλικίας μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του γεωργού νεαρής ηλικίας πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις των γεωργών νεαρής ηλικίας που είναι φυσικά πρόσωπα.

  Ως Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης - Υπεύθυνος εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά (φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης).

♦ Ως «νέος γεωργός» νοείται:

α) ο νεοεισερχόμενος γεωργός για τον οποίο δεν συντρέχει το ηλικιακό όριο του σημείου 18 και ο οποίος είναι για πρώτη φορά «υπεύθυνος της εκμετάλλευσης».

αα) πληροί τις προϋποθέσεις του «υπευθύνου της εκμετάλλευσης», δηλαδή θεωρείται ως ο αρχηγός της εκμετάλλευσης.

αβ) Διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο) ή εναλλακτικά εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).

αγ) Εφόσον δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα όπως η άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).

β) το νομικό πρόσωπο, Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις των γεωργών νεαρής ηλικίας που είναι φυσικά πρόσωπα.

♦ Ως «πρώτη φορά εγκατάσταση γεωργού νεαρής ηλικίας» νοείται η για πρώτη φορά ενασχόληση με τη γεωργία ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή η εγκατάσταση κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα από τα φυσικά πρόσωπα γεωργούς νεαρής ηλικίας.

♦ Ως «μικρά νησιά του Αιγαίου» νοούνται τα μικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρά- γραφος 2 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και συγκεκριμένα, όλα τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια.

♦ Ως «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» νοούνται οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του Καν. (ΕΕ) 2021/1060.

♦ Ως «δημόσια δαπάνη» νοείται κάθε συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων προερχόμενη από τον προ- ϋπολογισμό εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ, τον προϋπολογισμό οργανισμών δημόσιου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οργανισμών δημόσιου δικαίου.

♦ Ως «ορόσημα» νοούνται οι ενδιάμεσες προκαθορισμένες αριθμητικές τιμές, οι οποίες καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των στρατηγικών παρέμβασής τους που αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 στοιχείο β), για συγκεκριμένο οικονομικό έτος και που πρέπει να επιτευχθούν σε ορισμένη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ για να διασφαλιστεί έγκαιρη πρόοδος σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων.

♦ Ως «αριθμητικοί στόχοι» νοούνται οι προκαθορισμένες αριθμητικές τιμές, οι οποίες καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των στρατηγικών παρέμβασής τους που αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 στοιχείο β), και πρέπει να επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων.

♦ Ως «ενδιάμεσος φορέας» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών φορέων, των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που ενεργεί υπό την ευθύνη εθνικής ή περιφερειακής διαχειριστικής αρχής ή ο οποίος εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής.

♦ Ως «οικονομικό έτος» νοείται το γεωργικό οικονομικό έτος που καλύπτει τις δαπάνες που καταβλήθηκαν και τα έσοδα που εισπράχθηκαν και καταχωρίσθηκαν στους λογαριασμούς του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑΑ από τους οργανισμούς πληρωμών, όσον αφορά το οικονομικό έτος N, το οποίο αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου του έτους N - 1 και λήγει στις 15 Οκτωβρίου του έτους N, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καν. (ΕΕ) 2021/2116.

♦ Ως «Οικονομικό Μέγεθος» νοείται το άθροισμα των μερικών γινομένων που αφορούν τους κλάδους παραγωγής, που διαθέτει η εκμετάλλευση και ειδικότερα του ύψους της Τυπικής Αξίας Παραγωγής (Standard Output) κάθε κλάδου (σε €/εκτάριο ή κεφαλή ζώου) επί το μέγεθος κάθε κλάδου (σε εκτάρια ή κεφαλές ζώων).

♦ Ως «πάρα πολύ μικρή εκμετάλλευση» νοείται εκμετάλλευση με οικονομικό μέγεθος έως 2.000 €

♦ Ως «πολύ μικρή εκμετάλλευση» νοείται εκμετάλλευση με οικονομικό μέγεθος από 2.000€ έως 8.000 €

♦ Ως «μικρή εκμετάλλευση» νοείται εκμετάλλευση με οικονομικό μέγεθος από 8.000€ έως 25.000 €

♦ Ως «μεσαία εκμετάλλευση» νοείται εκμετάλλευση με οικονομικό μέγεθος από 25.000€ έως 50.000 €

♦ Ως «μεγάλη εκμετάλλευση» νοείται εκμετάλλευση με οικονομικό μέγεθος από 50.000€ έως 100.000 €

♦ Ως «πολύ μεγάλη εκμετάλλευση» νοείται εκμετάλλευση με οικονομικό μέγεθος από 100.000€ έως 500.000 €

♦ Ως «πάρα πολύ μεγάλη εκμετάλλευση» νοείται εκμετάλλευση με οικονομικό μέγεθος μεγαλύτερο από 500.000 €

♦ Ως «αίτηση με βάση γεωχωρικά στοιχεία» νοείται έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης που περιλαμβάνει εφαρμογή πληροφορικής βασιζόμενη σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να δηλώσουν χωρικά τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, και τις μη γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η πληρωμή.

♦ Ως «σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων» νοείται διαδικασία τακτικής και συστηματικής παρατήρησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των γεωργικών δραστηριοτήτων και πρακτικών στις γεωργικές εκτάσεις με δεδομένα των δορυφόρων Sentinels του προγράμματος Copernicus ή άλλα δεδομένα με τουλάχιστον ισοδύναμη αξία.

♦ Ως «σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων» νοείται το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που ορίζεται στο μέρος IV τίτλος Ι κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31).

Ως «αγροτεμάχιο» νοείται η μονάδα, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, γεωργικής έκτασης όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

♦ Ως «σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών» νοείται σύστημα πληροφορικής ικανό να καταγράφει, να αποθηκεύει, να αναλύει και να εμφανίζει γεωγραφικά προσδιοριζόμενες πληροφορίες.

♦ Ως «σύστημα αυτόματης υποβολής αιτήσεων» νοείται σύστημα υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις με βάση την έκταση ή τα ζώα, στο οποίο τα δεδομένα που απαιτούνται από τη διοίκηση τουλάχιστον για μεμονωμένες εκτάσεις ή συγκεκριμένα ζώα για τα οποία ζητείται ενίσχυση είναι διαθέσιμα σε επίσημες μηχανογραφικές βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται το κράτος μέλος και τίθενται στη διάθεση του δικαιούχου όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Ως «απαίτηση» νοείται κάθε επιμέρους κανονιστική απαίτηση διαχείρισης βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, στο πλαίσιο συγκεκριμένης νομικής πράξης, η οποία διαφέρει επί της ουσίας από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της ίδιας νομικής πράξης.

♦ Ως «νομική πράξη» νοείται καθεμία από τις επιμέρους οδηγίες και καθένας από τους επιμέρους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

♦ Ως «Αμέλεια» νοείται η εξ αμελείας παρατυπία.

Ως «Απάτη» νοείται η εκ προθέσεως παρατυπία.

Ως «Μη συμμόρφωση» νοείται η μη συμμόρφωση με μία εκ των δεσμεύσεων του ΣΕΑ ή με ένα εκ των προτύπων του ΣΕΑ.

♦ Ως «Επανάληψη μη συμμόρφωσης» νοείται η μη συμμόρφωση με την ίδια απαίτηση ή το ίδιο πρότυπο περισσότερες από μία φορές εντός περιόδου τριών συναπτών ημερολογιακών ετών, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί σχετικά με προηγούμενη μη συμμόρφωση και, κατά περίπτωση, είχε τη δυνατότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διόρθωση της εν λόγω προηγούμενης μη συμμόρφωσης. Όταν διαπιστωθεί μηχανογραφικά επανάληψη παράβασης της ίδιας απαίτησης ή προτύπου, η μείωση που προκύπτει τριπλασιάζεται, αθροίζεται με μειώσεις από ενδεχόμενες άλλες παραβάσεις του ίδιου τομέα, και ακολούθως η προκύπτουσα συνολική μείωση του τομέα στον οποίο ανήκει, αθροίζεται με τα ποσοστά μείωσης που προκύπτουν από άλλους τομείς.

♦ Ως «Παρατυπία (άρθρο 2 του Καν. 2988/95)» νοείται κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί o γενικός προϋπολογισμός των Κοινοτήτων ή προϋπολογισμός διαχειριζόμενος από τις Κοινότητες,