Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Τρόφιμα και γεωργία

Ο μετασχηματισμός του συστήματος τροφίμων της Ευρώπης απαιτεί συντονισμένη δράση σε διάφορους τομείς της πολιτικής της ΕΕ.

Η στροφή της Ευρώπης σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων θα συνεπάγεται τεράστιες αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων. Η επίτευξη αυτού εξαρτάται από φιλόδοξες και συνεκτικές πολιτικές της ΕΕ για την προώθηση και την καθοδήγηση της καινοτομίας και της αλλαγής συμπεριφοράς, τη σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών πρακτικών και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Ένα φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, που πρόκειται να αναπτυχθεί φέτος, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την Ευρώπη να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να επιτύχει τους στόχους της για βιωσιμότητα. Προς υποστήριξη αυτού, η έκθεση του ΕΟΠ «Μετασχηματίζοντας το σύστημα τροφίμων της Ευρώπης — Αξιολόγηση του συνδυασμού πολιτικών της ΕΕ» αναλύει τη διαφορετική πολιτική της ΕΕ που διαμορφώνει επί του παρόντος το ευρωπαϊκό επισιτιστικό σύστημα υπό το φως της τελευταίας έρευνας σχετικά με τη δυναμική και τη διακυβέρνηση των μεταβάσεων της βιωσιμότητας.

Αξιολόγηση του συνδυασμού πολιτικών του συστήματος τροφίμων της ΕΕ

Η έκθεση εξετάζει δύο βασικά ερωτήματα:  Πρώτον, είναι το τρέχον μείγμα πολιτικών της ΕΕ που διέπει το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης συνεπές με τους μετασχηματιστικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας; Δεύτερον, εάν όχι, πώς θα μπορούσε να γίνει πιο γνήσια μεταμορφωτική;

Η αξιολόγηση διερευνά εάν και πώς το μείγμα πολιτικών της ΕΕ ενισχύει τη διάδοση νέων τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, εάν οδηγεί στη σταδιακή κατάργηση των μη βιώσιμων πρακτικών και το κατά πόσο επιτρέπει κοινωνικά δίκαιες μεταβάσεις, αλλά και εάν οι πολιτικές της ΕΕ είναι συνεκτικές και δημιουργούν μια σαφή κατεύθυνση για την καινοτομία και την αλλαγή του συστήματος.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι, παρά τις προόδους που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ από το αγρόκτημα στο πιάτο, το υπάρχον μείγμα πολιτικών της ΕΕ χαρακτηρίζεται από κενά και ασυνέπειες που περιορίζουν τη δυνατότητα επίτευξης μετασχηματιστικών αλλαγών. Ωστόσο, επισημαίνει επίσης πολλούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των περιορισμών - για παράδειγμα, δεσμεύοντας ένα ευρύτερο φάσμα παραγόντων ως καινοτόμους, παρέχοντας ισχυρότερη υποστήριξη για την αναβάθμιση βιώσιμων πρακτικών, προωθώντας πιο αποτελεσματικές αλλαγές στις συμπεριφορές και κανόνες, αντιμετωπίζοντας την αντίσταση από ομάδες συμφερόντων και εμπλέκοντας την κοινωνία στην άρθρωση κοινών οραμάτων για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων.

Η έκθεση εντοπίζει πολλές ευκαιρίες για να γίνουν οι πολιτικές της ΕΕ πιο μετασχηματιστικές. Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους θα απαιτήσει στρατηγική και συνεκτική προσέγγιση.