Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ο κλάδος των Ευρωπαϊκών Αλκοολούχων ποτών ζητά εναρμονισμένη αγορά

Καλεί την ΕΕ, να διερευνήσει τα μέτρα της Ιρλανδίας για την επισήμανση των οινοπνευματωδών.

H spiritsEUROPE υπέβαλε επίσημη καταγγελία, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας, για παραβίαση της ενωσιακής  νομοθεσίας αναφορικά με το νέο νόμο της χώρας για την επισήμανση των οινοπνευματωδών ποτών.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), με τα προτεινόμενα μέτρα υπάρχει ο κίνδυνος κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, λόγω παρέκκλισης από τους εναρμονισμένους ενωσιακούς κανόνες επισήμανσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, δημιουργούνται δυσανάλογα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων  γεγονός που δεν συνάδει με  τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η spiritsEUROPE πιστεύει ότι το σχέδιο νόμου - το οποίο  υποχρεώνει για πρόσθετες πληροφορίες στην ετικέτα των οινοπνευματωδών ποτών που κυκλοφορούν στην Ιρλανδία , αναφορικά με τις προδιαγραφές τους αλλά και τις προειδοποιήσεεις για την υγεία των καταναλωτών - δημιουργεί δυσανάλογο εμπορικό εμπόδιο, που παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Στην πράξη, οι νέες διατάξεις  θα εμποδίζουν τους οικονομικούς φορείς να πωλούν οινοπνευματώδη ποτά στην Ιρλανδία, που πωλούνται νόμιμα σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,  εκτός εάν τα προϊόντα επισημανθύν εκ νέου,  με τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα γραμμάρια αλκοόλης, τον αριθμό θερμίδων στο δοχείο, καθώς και κείμενο και εικονογράμματα προειδοποιήσεων για την υγεία. Αυτό θα καθιστούσε πολύ πιο περίπλοκη και πιο δαπανηρή, για τους μη Ιρλανδούς παραγωγούς και διανομείς εντός και εκτός της ΕΕ, τη διάθεση των προϊόντων τους στους Ιρλανδούς καταναλωτές.

Ως εκ τούτου, οι προβλεπόμενοι περιορισμοί θα υπονομεύσουν την ακεραιότητα και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και θα παρεμποδίσουν το εμπόριο με τρίτες χώρες. Μια θεμελιώδης ανησυχία που έχει εκφραστεί από άλλες οργανώσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, από έναν αριθμό ρεκόρ δεκατριών κρατών μελών της ΕΕ και αρκετών τρίτων χωρών μεταξύ των κύριων εμπορικών εταίρων μας. 

"Δικαιολογημένα, το  δικαίωμα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά υπόκειται  σε αυστηρούς κανόνες. Οι εμπορικοί φραγμοί πρέπει να είναι δικαιολογημένοι και αναλογικοί.  Πιστεύουμε ότι η Ιρλανδία  απέτυχε να αποδείξει το παραδεκτό των μέτρων της  και για τα δύο αυτά κριτήρια », δήλωσε ο Ulrich Adam, Γενικός Διευθυντής της spiritsEUROPE.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεσμεύεται  να παρουσιάσει σύντομα νέους, εναρμονισμένους κανόνες επισήμανσης για τα οινοπνευματώδη ποτά. Σε μια τέτοια κατάσταση, η κοινή πρακτική λέει ότι τα σχέδια για αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες θα πρέπει να τεθούν σε παύση», πρόσθεσε ο Adam.

Στην  καταγγελία της, η spiritsEUROPE περιγράφει γιατί το σχέδιο μέτρων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης και αποτελεί  δυσανάλογο εμπόδιο στο εμπόριο στην ενιαία αγορά.

«Αναγνωρίζουμε πλήρως και σεβόμαστε το δικαίωμα της Ιρλανδίας να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών της. Πολυάριθμα ουσιαστικά, αναλογικά και τεκμηριωμένα μέτρα δημόσιας υγείας για τη μείωση των βλαβών που σχετίζονται με το αλκοόλ είναι διαθέσιμα. Ωστόσο, φαίνεται ότι η Ιρλανδία διεξήγαγε ανεπαρκή ανάλυση της αναλογικότητας των ιδιαίτερων επιλογών πολιτικής της όσον αφορά την επισήμανση, καθώς υπάρχουν σαφώς άλλες κατάλληλες, αλλά λιγότερο περιοριστικές επιλογές για το εμπόριο», κατέληξε ο Ulrich Adam.

Το ζήτημα περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι, τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε η Ιρλανδία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δικαιολογήσει τα μέτρα της, παρέμειναν μη προσβάσιμα στο κοινό.

«Πιστεύουμε ότι το κοινό έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποια στοιχεία έχουν συλλεχθεί  και εξεταστεί από την Ιρλανδία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να θεωρήσει τα προτεινόμενα μέτρα δικαιολογημένα και αναλογικά. Προς όφελος της διαφάνειας και της βελτίωσης της νομοθεσίας, πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να καταστεί πλήρως προσβάσιμη στο κοινό», κατέληξε ο Adam.