Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα αύξηση στο έλλειμμα του  εμπορικού  ισοζυγίου

ΕΛΣΤΑΤ: Οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος για τον μήνα Μάρτιο του 2023.

Η συνολική  αξία  των  εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 7.384,0  εκατ. ευρώ (7.881,3 εκατ. δολάρια) έναντι 7.090,2 εκατ. ευρώ (7.789,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 168,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 156,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.800,8 εκατ. ευρώ (5.154,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.540,3 εκατ. ευρώ (5.018,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά  406,5 εκατ. ευρώ  δηλαδή 13,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 399,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή  12,8%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε σε 2.583,2 εκατ. ευρώ (2.726,4  εκατ. δολάρια) έναντι 2.549,9 εκατ. ευρώ (2.771,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,3%. Η αντίστοιχη αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  κατά τον μήνα  Μάρτιο  2023  παρουσίασε   μείωση  του  ελλείμματος  κατά  238,4  εκατ.  ευρώ,  δηλαδή 11,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Μάρτιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 243,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3%  σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 20.933,9 εκατ. ευρώ  (22.393,1 εκατ.  δολάρια) έναντι  20.554,2 εκατ.  ευρώ  (22.997,2  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους  2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 1,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 307,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  282,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 13.713,3 εκατ. ευρώ  (14.757,7 εκατ. δολάρια)  έναντι  11.640,2 εκατ. ευρώ (13.085,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του  έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 17,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 1.057,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή  12,7% και  η αντίστοιχη  αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  1.001,1 εκατ.  ευρώ, δηλαδή 12,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 ανήλθε σε 7.220,6 εκατ. ευρώ (7.635,4 εκατ. δολάρια) έναντι 8.914,0 εκατ. ευρώ (9.911,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ,  19,0%.  Το  αντίστοιχο  μέγεθος  χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 750,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,0%  και  το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 718,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,6%.