Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μητρώο Αξιολογητών για τα επενδυτικά σχέδια

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ προσκαλεί, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί το Μητρώο Αξιολογητών.

Tο αντικείμενο του Μητρώου και τα τρία υποΜητρώα:

α) Μητρώο αξιολογητών περιφερειακών ενισχύσεων για τα υποέργα «καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων», «εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα» και «πράσινος αγροτουρισμός».

β) Μητρώο αξιολογητών ενισχύσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 για τα υποέργα «αναδιάρθρωση των καλλιεργειών» και «γενετική βελτίωση ζώων» και

γ) Μητρώο αξιολογητών ενισχύσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 για το υποέργο «ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 80/2023 ΚΥΑ.

Ειδικότερα:

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής γεωτεχνικών, μηχανικών ανάλογης ειδικότητας των επενδυτικών σχεδίων (ενδεικτικά: πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί) (εφεξής μηχανικοί) ή οικονομικών επιστημών ή επιστημών τροφίμων, οι οποίοι εγγράφονται στα υποΜητρώα αναλόγως του τίτλου σπουδών τους και οι οποίοι:

α) είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών,

β) είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εφόσον η επαγγελματική τους ειδικότητα το απαιτεί,

γ) διαθέτουν κατ’ ελάχιστον 3ετή τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο αξιολόγησης, όπως σύνταξη αιτήσεων υπαγωγής, συμμετοχή στο σχεδιασμό ή στην κατάρτιση ή στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων επενδυτικών έργων ή εναλλακτικά έχουν αξιολογήσει τουλάχιστον 10 επενδυτικά έργα σε ίδιες ή ανάλογες κατηγορίες ενισχύσεων,

δ) διαθέτουν Η/Υ με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και έχουν ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων βασικών εφαρμογών γραφείου (Microsoft Οffice και Οutlook ή ανάλογων) και διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι τηρούν τα ανωτέρω προσόντα εγγράφονται στα υποΜητρώα του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 80/2023 ΚΥΑ αναλόγως του τίτλου σπουδών τους.

Ειδικότερα:

Στο Μητρώο αξιολογητών περιφερειακών ενισχύσεων δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής γεωτεχνικών, μηχανικών, ή οικονομικών επιστημών ή επιστημών τροφίμων.

Στο Μητρώο αξιολογητών ενισχύσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 δικαίωμα εγγραφής έχουν τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων γεωπόνος και κτηνίατρος.

Στο Μητρώο αξιολογητών ενισχύσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 δικαίωμα εγγραφής έχουν τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της ειδικότητας γεωπόνος και ιχθυολόγος.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εγγραφούν σε περισσότερα υπο-Μητρώα αναλόγως του τίτλου σπουδών.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση με όλες τις πληροφορίες για την υποβολή αίτησης και το υπόδειγμα αυτής ΕΔΩ.