Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μετακίνηση μελισσοσμηνών: τι και πως θα χρηματοδοτηθεί

Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” της παρέμβασης Π2-55.3 - “Εξορθολολογισμός της εποχιακής μετακίνησης μελισσοσμηνών”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027».

Στο πλαίσιο εφαρμογής της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, ενισχύεται η προμήθεια:

α) κυψελών αντικατάστασης, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 2,

β) μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινες με σίτα, είτε πλαστικές διάτρητες.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, ως «κυψέλη αντικατάστασης» νοείται η καινούρια πλήρης κυψέλη, η οποία αποτελείται σωρευτικά από: εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων) από ξύλο ή κόντρα πλακέ με κινητή βάση με τα αντίστοιχα πλαίσια, καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας και συνδετήρες για το καπάκι και την κινητή βάση.

Κατά παρέκκλιση, μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, ο εμβρυοθάλαμος της κυψέλης αντικατάστασης, δύναται να διαθέτει σταθερή βάση. Στην περίπτωση προμήθειας εμβρυοθάλαμου με σταθερή βάση, δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια συνδετήρων για κινητή βάση.

Η μέγιστη καθαρή επιλέξιμη αξία των ειδών των οποίων η αγορά μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο της παρούσας, καθορίζεται ως εξής:

α) μέχρι του ποσού τριάντα ευρώ (30,00€), για κάθε κυψέλης αντικατάστασης,

β) μέχρι του ποσού των εννέα ευρώ (9,00€) , για κάθε μεμονωμένη κινητή βάση.

Δικαιούχοι – κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι της δράσης είναι ενεργοί μελισσοκόμοι σύμφωνα με την περ. β) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑ), με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες, σύμφωνα με την περ. γ) του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω ΥΑ.

2. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3.

3. Το επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας καθορίζεται ως εξής:

α) προμήθεια κυψελών αντικατάστασης σε ποσοστό έως 10% επί των κατεχομένων κυψελών,

β) προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων, σε ποσοστό έως 20% επί των κατεχομένων κυψελών.

4. Οι κυψέλες αντικατάστασης ή/και οι μεμονωμένες κινητές βάσεις, η προμήθεια των οποίων ενισχύεται στο πλαίσιο της παρούσας θα αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρόπο “Καν. 2021/2115/ – 20….. (το αντίστοιχο προγραμματικό έτος από 2023 έως και το 2027)”.

5. Εάν το σύνολο των κατεχόμενων κυψελών ενεργού μελισσοκόμου, φυσικού προσώπου, ο οποίος έχει αιτηθεί εμπρόθεσμα τη συμμετοχή του στη δράση και κρίνεται δικαιούχος, περιέλθει νομίμως στην κυριότητα συγγενή πρώτου βαθμού, συζύγου ή του ετέρου μέλους ζεύγους συμφώνου συμβίωσης, ύστερα από μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, ο νέος κάτοχος των κυψελών διατηρεί το δικαίωμα ένταξης στη δράση και δικαιούται ενίσχυση αντίστοιχη με εκείνη που δικαιούταν ο/η αρχικός/η κάτοχος των κυψελών, με την προϋπόθεση ότι ο/η νέος/α κάτοχος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

6. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Διαδικασία Συμμετοχής

1. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους μελισσοκόμους και τους μελισσοκομικούς φορείς της περιοχής της ζώνης ευθύνης τους, για το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, προκειμένου να λάβουν γνώση για τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής και υλοποίησης της παρούσας.

2. Για τη συμμετοχή στη δράση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου του αντίστοιχου προγραμματικού έτους σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα παραστατικά αγοράς κυψελών, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω gr. Η εν λόγω αίτηση συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο),

β) επωνυμία νομικού προσώπου, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου νομικού προσώπου,

γ) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας),

δ) μελισσοκομικό κωδικό αριθμό, ε) μελισσοκομική έδρα

ε) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

στ) Συνεργαζόμενη Τράπεζα και κωδικός IBAN.

Η διαχείριση της παραπάνω ψηφιακής εφαρμογής γίνεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ δια του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων.

3. Κατ’ παρέκκλιση της παρ. 2, κατά το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, η ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου

4. Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη Δράση και των απαραίτητων δικαιολογητικών – παραστατικών οι δυνητικοί δικαιούχοι, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορείς υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή της παρ. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους δικαιούχους, εφόσον του ζητηθεί, ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας και των παραστατικών υλοποίησης της δράσης που κατατίθενται και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα, προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί εγκαίρως η αίτησή τους.

5. Η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, γίνεται αποδεκτή μέχρι το αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία των παρ. 2 και 3, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ 9 του άρθρου Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος υπόκειται υποχρεωτικά επιτόπιο έλεγχο.

6. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να αποθηκεύσουν την αίτηση συμμετοχής στη Δράση και να πραγματοποιήσουν αλλαγές μέχρι την οριστική υποβολή της. Η αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται έγκυρη και λαμβάνεται πρωτόκολλο μόνο με την οριστική υποβολή της. Με την αίτηση συμμετοχής στη δράση υποβάλλονται, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της παρ. 2 και τα παραστατικά αγοράς κυψελών αντικατάστασης ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, από την 16η Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους ν-1 μέχρι την 30η Μαΐου του ημερολογιακού έτους ν, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις όπου απαιτείται. Για παραστατικά τα οποία αναγράφουν μηχανογραφημένα ή με σφραγίδα του εκδότη, ότι έχουν εξοφληθεί, δεν απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης.

7. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 30η Ιουνίου

8. Επί των πρωτότυπων παραστατικών αναγράφεται με μέριμνα του εκδότη στο πεδίο της περιγραφής του είδους μαζί με τα αγορασθέντα είδη ή στις παρατηρήσεις, το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης 202… (αναγράφεται το αντίστοιχο έτος)».

9. Αν για την αγορά των επιλέξιμων ειδών εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στα ψηφιακά στοιχεία του τιμολογίου εκτυπώνεται με μέριμνα του εκδότη, το εξής κείμενο:

«Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης 202…………

(αναγράφεται το αντίστοιχο έτος)». Κατά παρέκκλιση, σε ηλεκτρονικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ψηφιακά το ανωτέρω κείμενο, αυτό αναγράφεται χειρόγραφα ή με σφραγίδα, σύμφωνα με την παρ. 8.

10. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση πραγματοποιούνται μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ και λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία από άλλα εφαρμοζόμενα προγράμματα χρηματοδότησης και τα αντίστοιχα πορίσματα και πιθανά ευρήματα.

11. Με την αίτηση συμμετοχής στη δράση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων, σύμφωνα με το ν. 1599/96 (υπόδειγμα 1), στην οποία δηλώνει ότι:

α) τα δηλωθέντα κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση στοιχεία, είναι έγκυρα, πλήρη και αληθή,

β) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης της δράσης, όπως καθορίζονται από την παρούσα,

γ) αποδέχεται και θα διευκολύνει την πραγματοποίηση όλων των σχετικών επιτόπιων ελέγχων που θα του ζητηθούν,

δ) δεν έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης

ε) θα διατηρήσει τα αγορασθέντα είδη (κυψέλες αντικατάστασης ή /και κινητές βάσεις), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τα επιδεικνύουν στις εθνικές και ενωσιακές ελεγκτικές Αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί, στ) αποδέχεται και συγκατατίθεται ρητά στη συλλογή και καταχώριση των δηλωθέντων στοιχείων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), μέσω της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής. Κατανοεί ότι, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Καν. ΕΕ 2016/679, L119), η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για την υλοποίηση των δράσεων του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος και τα δεδομένα αρχειοθετούνται στο ΥΠΑΑΤ, διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ΔΑΟΚ και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτείται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα νομικών διαφορών, ή σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια αρχή. Πρόσβαση στα αρχεία των δικαιούχων θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα για την υλοποίηση ελέγχου και πληρωμή των δράσεων του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ