Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μελισσοκομία: οδηγίες για "εξοπλισμό" και "νομαδική"

Οι διαδικασίες ένταξης, τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε που εξέδωσε σήμερα το Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών του ΥπΑΑΤ παρέχει διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, για το έτος 2023

Α. Διαδικασίες συμμετοχής στις Δράσεις:

Οι διαδικασίες υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι κοινές και για τις δύο Δράσεις και αναλύονται παρακάτω:

 1. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας καλούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους μελισσοκόμους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και τους μελισσοκομικούς φορείς (μελισσοκομικούς συλλόγους ή/και αγροτικούς/μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς) της περιοχής της ζώνης ευθύνης τους, για το περιεχόμενο των παραπάνω Υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να λάβουν γνώση για τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής και υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
 1. Για τη συμμετοχή στις Δράσεις οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023 σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά , σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophike- epikheirematikoteta/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous

 1. Στην εν λόγω ψηφιακή αίτηση συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες ανακτώνται μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας από τα στοιχεία που τηρούνται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο:

α) προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο),

β) επωνυμία νομικού προσώπου, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου νομικού

προσώπου,

γ) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας),

δ) μελισσοκομικό κωδικό αριθμό,

ε) μελισσοκομική έδρα (μόνιμος τόπος κατοικίας φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου)

στ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ζ) Συνεργαζόμενη Τράπεζα και κωδικός IBAN.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια από τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου είναι ανακριβή ή έχουν τροποποιηθεί, ο ενδιαφερόμενος ή το οικείο Κέντρο Μελισσοκομίας επικοινωνεί με την αρμόδια ΔΑΟΚ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σχετική διόρθωση.

 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να αποθηκεύσουν την αίτηση συμμετοχής για κάθε μία από τις Δράσεις και να πραγματοποιήσουν αλλαγές μέχρι την οριστική υποβολή της. Η αίτηση συμμετοχής σε κάθε Δράση θεωρείται έγκυρη και λαμβάνεται πρωτόκολλο μόνο με την οριστική υποβολή της.
 2. Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις Δράσεις και των απαραίτητων δικαιολογητικών – παραστατικών, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορείς υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας οφείλουν εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους δικαιούχους, να ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας και των παραστατικών υλοποίησης της δράσης που κατατίθενται και να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα, προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί εγκαίρως η αίτησή τους. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση μέσω του αρμόδιου Κέντρου Μελισσοκομίας γίνεται ατελώς.
 1. Προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις η διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις Δράσεις, οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιλέγουν να υποβάλλουν την αίτηση μέσω του οικείου Κέντρου Μελισσοκομίας, οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά – παραστατικά σε εύλογο χρόνο, ο οποίος μπορεί να είναι από τρεις έως πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την 30η Ιουνίου 2023, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Επόπτες Μελισσοκομίας.

Β. Δυνητικοί δικαιούχοι - κριτήρια και δικαιολογητικά επιλεξιμότητας ανά Δράση

Οι δυνητικοί δικαιούχοι και τα κριτήρια επλεξιμότητας για κάθε μία από τις Δράσεις αναλύονται παρακάτω. Όσα από τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας αντλούνται

ψηφιακά μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, δεν υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους. Τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντληθούν μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, υποβάλλονται ψηφιακά κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις Δράσεις.

1.  Για τη Δράση: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

 • Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» είναι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 140/106516/16-04-2021 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας καθορίζεται ως εξής:

α) προμήθεια κυψελών αντικατάστασης σε ποσοστό έως 10% επί των κατεχομένων κυψελών,

β) προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων, σε ποσοστό έως 20% επί των κατεχομένων κυψελών.

2.  Για τη Δράση: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

- Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» είναι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 140/106516/16-04-2021 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) φυσικά πρόσωπα με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) τα οποία:

αα) είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 1, περ. α του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), και δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 € ή

αβ) υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση,

β) φυσικά πρόσωπα συνταξιούχοι με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίοι δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 €,

γ) νομικά πρόσωπα με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), για τα οποία ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

γα) είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. γ του ν. 3874/2010 (Α΄ 151),

γβ) δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 8.000 Ευρώ,

γγ) τα μέλη τους δεν συμμετέχουν στη Δράση Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας κατά το ίδιο έτος ως μεμονωμένοι ενεργοί μελισσοκόμοι.

 • Τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» είναι τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

α) Για Φυσικά Πρόσωπα:

αα) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1, περ. α) του ν.3874/2010 (Α΄ 151), κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης (αφορά επαγγελματίες αγρότες),

αβ) βεβαίωση ασφάλισης ΕΦΚΑ πρώην ΟΓΑ, όπου απαιτείται,

αγ) αντίγραφο της πιο πρόσφατης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του δικαιούχου,

αδ) αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν κατά περίπτωση ότι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση (αφορά νεοεισερχόμενους αγρότες      που  απαλλάσσονται       από    την     υποχρέωση                     δήλωσης         ελάχιστης ακαθάριστης αξίας της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €), αε)         φωτοαντίγραφο     της    άδειας    κυκλοφορίας    του    ΦΙΧ,    εφόσον    αυτό χρησιμοποιείται για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών,

αστ) έγγραφο του οικείου επιμελητηρίου ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από το οποίο προκύπτει το αντικείμενο και οι δραστηριότητες με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Φυσικού Προσώπου.

β) Για Νομικά Πρόσωπα:

βα) καταστατικό του νομικού προσώπου,

ββ) βεβαίωση περί εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 1, περ. γ) του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης,

βγ) αντίγραφο της πιο πρόσφατης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) ή ισολογισμού του δικαιούχου νομικού προσώπου, βδ) φωτοαντίγραφο  της       άδειας         κυκλοφορίας          του   ΦΙΧ,        εφόσον             αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών,

βε) έγγραφο του οικείου επιμελητηρίου ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από το οποίο προκύπτει το αντικείμενο και οι δραστηριότητες με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Νομικού Προσώπου.

Γ. Παραστατικά υλοποίησης – πραγματοποίησης της δαπάνης ανά Δράση

Για τα παραστατικά υλοποίησης της Δράσης και πραγματοποίησης της δαπάνης ισχύουν τα παρακάτω, κατά περίπτωση:

1.  Για τη Δράση: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

 • Με την αίτηση συμμετοχής στη Δράση υποβάλλονται, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής και τα παραστατικά αγοράς κυψελών αντικατάστασης ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, με ημερομηνία έκδοσης από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 30η Ιουνίου 2023, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις όπου απαιτείται.
 • Για παραστατικά τα οποία αναγράφουν μηχανογραφημένα ή με σφραγίδα του εκδότη, ότι έχουν εξοφληθεί, δεν απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης.
 • Επί των πρωτότυπων παραστατικών αναγράφεται χειρόγραφα ή με σφραγίδα το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης 2023».
 • Αν για την αγορά των επιλέξιμων ειδών εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στα ψηφιακά στοιχεία του τιμολογίου εκτυπώνεται με μέριμνα του εκδότη, στο πεδίο της περιγραφής του είδους μαζί με τα αγορασθέντα είδη ή στις παρατηρήσεις, το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης 2023». Σε ηλεκτρονικά τιμολόγια που δεν είναι εφικτό να συμπεριλαμβάνεται ψηφιακά το ανωτέρω κείμενο, μπορεί να αναγράφεται χειρόγραφα ή με σφραγίδα.

2.  Για τη Δράση: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

 • Με την αίτηση συμμετοχής υποβάλλονται, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής τα παραστατικά υλοποίησης της Δράσης εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 30η Ιουνίου
 • Τα παραστατικά υλοποίησης της δράσης, που υποβάλλονται από τους δικαιούχους είναι τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

α) δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τον ΚΦΒ&Σ και αποκόμματα διοδίων (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με ΦΙΧ)

β) φορτωτικές, σύμφωνα με τον ΚΦΒ&Σ (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με ΦΔΧ)

γ) εισιτήρια πλοίου, συνοδευόμενα από σχετικές αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τιμολόγια αγοράς των εισιτηρίων (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με πλοίο)

 • Τα αποδεικτικά αποκόμματα διοδίων δεν είναι απαραίτητα ως παραστατικά πραγματοποίησης της Δράσης, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί οδικό δίκτυο στο οποίο δεν λειτουργούν διόδια. Σε αυτή την περίπτωση, η μη προσκόμιση αποκομμάτων διοδίων δεν θα επισύρει ποινές αποκλεισμού ή μείωσης της ενίσχυσης.
 • Επί των πρωτότυπων παραστατικών αναγράφεται χειρόγραφα ή με σφραγίδα το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης 2023».
 • Η προβλεπόμενη στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05- 2023 ΥΑ προσαύξηση του ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη, ύστερα από δήλωση – τεκμηρίωση παραγωγής και εμπορίας τουλάχιστον 5 Kg μελιού ανά κατεχόμενη κυψέλη ή ύστερα από διαβίβαση ψηφιακού φωτογραφικού υλικού με αναγνώριση μέσω της ακριβούς θέσης των κυψελών, θα ισχύσει από πρόγραμμα του έτους