Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας

Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων.

Με υπουργική απόφαση καθορίστηκε το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής, της δράσης “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας” της παρέμβασης Π2-55.1 - Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027.

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) είναι μονάδες διοικητικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των μελισσοκόμων και εν γένει του κλάδου της μελισσοκομίας και μέσα διάδοσης γνώσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της μελισσοκομίας.

Λειτουργούν απασχολώντας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με σκοπό την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μελισσοκόμων και των μελισσοκομικών φορέων της Χώρας. Η λειτουργία έκαστου Κ.Μ. προϋποθέτει ότι είναι σε ισχύ υπογεγραμμένη σχετική σύμβαση απασχόλησης μεταξύ του δικαιούχου φορέα υλοποίησης της Δράσης και του απασχολούμενου προσωπικού (Επόπτες Μελισσοκομίας)

Συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων του μελισσοκομικού τομέα. Συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση δράσεων του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος. Τα Κ.Μ. καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Χώρας.

Η γεωγραφική και χωροταξική κατανομή των Κ.Μ., η έδρα ή οι έδρες του κάθε Κ.Μ. και η ζώνη ευθύνης τους καθορίζονται ακολούθως στον Πίνακα 1, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιοχής και τον αριθμό των ενεργών μελισσοκόμων και των κατεχόμενων κυψελών που εξυπηρετούν.

Όποτε κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων της ζώνης ευθύνης του, το Κ.Μ. δύναται να διαθέτει και άλλη έδρα, στην ίδια ή σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα εντός της ζώνης ευθύνης του.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Κ.Μ. Αιτωλοακαρνανίας, Σάμου – Ικαρίας, Χανίων και Ρόδου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, οι ζώνες ευθύνης τους εξυπηρετούνται αντίστοιχα από τα Κ.Μ. Ηπείρου, Λέσβου – Χίου, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου, με εξαίρεση την Π.Ε. Ευρυτανίας η οποία εξυπηρετείται από το Κ.Μ. Στερεάς Ελλάδας.

Πίνακα 1: Γεωγραφική κατανομή των Κ.Μ. έδρα και ζώνη ευθύνης

Οι αρμοδιότητες των Κ.Μ. είναι οι εξής:

α) παροχή επιστημονικής και τεχνικής στήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μελισσοκόμους,

β) ενημέρωση των μελισσοκομικών οργανώσεων και των μελισσοκόμων της ζώνης ευθύνης τους για τα ισχύοντα καθεστώτα στήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

γ) οργάνωση, διενέργεια ή/και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης των μελισσοκόμων ή/και σε ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις,

δ) τεχνική στήριξη και εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση δράσεων του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος ή/και άλλων καθεστώτων στήριξης της μελισσοκομίας, όπως ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ψηφιακή υποβολή αιτήσεων, συγκέντρωση και καταχώρηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

ε) παροχή βοήθειας και λειτουργία ως κέντρα εξυπηρέτησης προς τους μελισσοκόμους με σκοπό για τη διευκόλυνση τους σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών για την υποβολή δήλωσης κατεχομένων κυψελών, την έκδοση και χορήγηση των ψηφιακών μελισσοκομικών ταυτοτήτων και την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος και του καθεστώτος ενίσχυσης της μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

στ) συνεργασία με μελισσοκόμους και μελισσοκομικούς φορείς της ζώνης ευθύνης τους, με σκοπό τη δειγματοληψία νεκρών ή ζωντανών μελισσών, γόνου, μελιού, βασιλικού πολτού, κεριού, γύρης, πρόπολης κλπ. και την εξέταση του δείγματος ή την αποστολή του προς εξέταση, από τα αρμόδια εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/και εξειδικευμένα εργαστήρια των ΑΕΙ, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή/και των Ινστιτούτων της Χώρας,

ζ) συνεργασία με εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/και εξειδικευμένα εργαστήρια των ΑΕΙ, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή/και των Ινστιτούτων της Χώρας, με σκοπό την διεξαγωγή ερευνητικών – επιστημονικών εργασιών μελισσοκομικού ενδιαφέροντος, στο πεδίο ή στο εργαστήριο,

η) καταγραφή των στοιχείων των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και των μελισσοκομικών οργανώσεων της ζώνης ευθύνης τους και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και την έκδοση των ατομικών ψηφιακών μελισσοκομικών ταυτοτήτων.

Αναλυτικά η απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία ένταξης στη δράση, τις επιλέξιμες δαπάνες και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ΕΔΩ.