Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Θέτοντας τη βιοποικιλότητα στην πορεία προς την ανάκαμψη έως το 2030

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα προς τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030 είναι το σχέδιο της ΕΕ να θέσει τη βιοποικιλότητα στην πορεία προς την ανάκαμψη έως το 2030. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, βασιζόμενη στην υπάρχουσα πολιτική για τη φύση.

Η οδηγία για τα πτηνά και τους οικοτόπους (Οδηγίες για τη φύση) είναι οι παλαιότερες περιβαλλοντικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και αποτελούν τη νομική βάση για το Natura 2000 – το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο.

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση, το 81% των προστατευόμενων οικοτόπων και το 63% των προστατευόμενων ειδών στην Ευρώπη έχουν κακή κατάσταση διατήρησης και μόνο το 18% της γης προστατεύεται από το Natura 2000 ή εντάσσεται σε κάποιο άλλο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Στόχος της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα για το 2030 είναι να προστατεύεται το 30% της γης και της θάλασσας έως το 2030.

Η ΕΕ συζητά επί του παρόντος έναν νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, ο οποίος υπερβαίνει το πρόγραμμα Natura 2000 και αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Αυτός ο νόμος εστιάζει στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων συνήθειας με δεσμευτικούς στόχους για συγκεκριμένους οικοτόπους, όπως υγροτόπους, δάση και θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η συμβολή στην ανάσχεση και αναστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, η ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και η διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων, με τα κράτη μέλη να προσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους για το Natura 2000 και τις χρηματοδοτικές ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, έχει διαθέσει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στα τρόφιμα, τη βιοοικονομία, τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία και το περιβάλλον. Υπάρχουν περισσότερες από 45 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για συστήματα γεωργίας φιλικά προς τους επικονιαστές και τη βιοποικιλότητα, την αγροοικολογία, τη βιολογική γεωργία, τη μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων και τα χαρακτηριστικά του τοπίο.

Επιπλέον, άλλα έργα όπως το LIFE, το οποίο είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα, υποστηρίζουν επίσης τις προσπάθειες διατήρησης της βιοποικιλότητας.