Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επισκέψιμα Ελαιοτριβεία: οι προδιαγραφές

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των επισκέψιμων ελαιοτριβείων, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου (Σ.Ε.ΕΛ.), η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης οι οποίες προσφέρονται στα επισκέψιμα ελαιοτριβεία, ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη για γευστική δοκιμή ελαιολάδου από τυποποιημένη φιάλη (γευσιγνωσία - ενδεικτικά - προσφέρεται δείγμα ελαιολάδου προς δοκιμή σε ειδικά ποτήρια γευσιγνωσίας ελαιολάδου), χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και -εάν η επιχείρηση επιθυμεί- πώλησης τυποποιημένων προϊόντων ελαίου, εφόσον διαθέτει άδεια λιανικής πώλησης, τα οποία έχουν ήδη τυποποιηθεί από εγκεκριμένη εγκατάσταση συσκευασίας ελαίων που έχει αλφαριθμητικό κωδικό EL 40-ΧΧΧ. Η αίθουσα γευσιγνωσίας, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει να είναι σε ικανοποιητική απόσταση από τις μηχανές έκθλιψης του ελαιοκάρπου.

β) Εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων, την οποία οφείλουν να εφαρμόζουν τα ελαιοτριβεία, με μόνη κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην οικεία ΠΥΤ για τις ανάγκες της παρούσας.

γ) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο κάτοψης του ελαιοτριβείου με καταγεγραμμένους, αποτυπωμένους και σημασμένους τους χώρους, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες. Σήμανση για τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορούν να ξεναγούνται ταυτόχρονα σε κάθε ένα από τους ως άνω επισκέψιμους χώρους.

δ) Ορισμός υπευθύνου για την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών. Ειδικά το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τη γευσιγνωσία του ελαιολάδου, συνιστάται να έχει παρακολουθήσει σχετική εκπαίδευση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 40 ωρών, σύμφωνα με το Standard COI/T.20/Doc. No 14 του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας και το ν. 4763/2020 (Α’ 254).

ε) Πινακίδα στην είσοδο του ελαιοτριβείου με χρηστικές πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις ώρες λειτουργίας και ημέρες επίσκεψης του ελαιοτριβείου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στ) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου τυποποιημένου ελαιολάδου (εάν πωλούν λιανικώς) και κόστους της γευστικής δοκιμής (εάν χρεώνεται) καθώς και τιμοκαταλόγου λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.

ζ) Τοποθέτηση του «Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου» στην είσοδο της εγκατάστασης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της επιχείρησης

η) Χώροι υγιεινής για άνδρες, γυναίκες και ΑμεΑ και προαιρετικά χώροι υγιεινής «οικογενειακού τύπου» (για τη φροντίδα βρεφών και μικρών παιδιών)

θ) Ασφάλεια των χώρων. Υποχρεωτικός φωτισμός ασφαλείας και σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, των εξόδων κινδύνου των εσωτερικών χώρων και των χώρων ανοικτής περιοχής της εγκατάστασης. Δημιουργία χάρτη διαφυγής ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων ατόμων/ατόμων με μειωμένη κινητικότητα για την αίθουσα - χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

ι) Επαρκής και συχνός φυσικός αερισμός ή τεχνητός εξαερισμός των χώρων παραγωγής και των χώρων τελικών προϊόντων καθώς και των χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών, εφ’ όσον οι τελευταίοι είναι επισκέψιμοι.

ια) Πυρασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας του ελαιοτριβείου, η επιχείρηση καλύπτεται από τις σχετικές άδειες/εγκρίσεις που αποτέλεσαν προϋπόθεση αδειοδότησης της ίδρυσης και λειτουργίας

ιβ) Γνωστοποίηση με ειδική σήμανση και με γραφή braille, στο χώρο του επισκέψιμου ελαιοτριβείου καθώς και με διαδικτυακή, τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση, για την δυνατότητα επίσκεψης και φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

ιγ Ανάρτηση όλων των παραπάνω στοιχείων επισκεψιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχει, της επιχείρησης του ελαιοτριβείου με εφαρμογή screen reader για ηχητική προσβασιμότητα.

Ειδικές Προδιαγραφές Προσβασιμότητας

Κάθε ελαιοτριβείο το οποίο λαμβάνει σήμα επισκεψιμότητας μεριμνά ώστε να διαθέτει ένα τουλάχιστο χώρο ή αίθουσα προσβάσιμη σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητικά προβλήματα και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων ή ατόμων μειωμένης κινητικότητας καθώς και ατόμων με αισθητηριακή αναπηρία (δηλ. με δυσκολία στην όραση και την ακοή) και ατόμων με δυσκολία στην αντίληψη και την επικοινωνία (δηλ. με νοητική υστέρηση ή μειωμένη αντίληψη, με σύνδρομο Down ή αυτισμό).

Για το σκοπό αυτό οφείλει να διαθέτει: α) μια (1) τουλάχιστο αίθουσα ή χώρο απρόσκοπτης πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες ή εμποδιζόμενα άτομα ή άτομα μειωμένης κινητικότητας, που ορίζεται/νται από την επιχείρηση, καθώς και β) μία (1) τουαλέτα για ΑμεΑ.

Για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα εμποδιζόμενων ατόμων ή ατόμων μειωμένης κινητικότητας στην αίθουσα ή στους χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του ελαιοτριβείου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι αρχές του «καθολικού σχεδιασμού» και ειδικότερα τηρούνται οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτές θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 79).

Για την ευόδωση της δυνατότητας επίσκεψης και ξενάγησης των ατόμων, τα οποία παρουσιάζουν αισθητηριακή αναπηρία (όπως τυφλοί ή αμβλύωπες και κωφοί ή βαρήκοοι) στην αίθουσα ή στους χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του ελαιοτριβείου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και γίνεται χρήση οπτικοακουστικών συστημάτων, ενδεικτικά: κινητές ψηφιακές συσκευές, αυτόματοι οδηγοί ξενάγησης (audio guides), προσωπικοί υπολογιστές παλάμης, κιόσκια πληροφόρησης με οθόνες αφής και ακουστικά μηνύματα (information kiosk και voice information kiosk), έργα απτικής πληροφόρησης, τρισδιάστατες μακέτες, εκμαγεία από γύψο, υλικό σε γραφή Braille ή με μεγαλόσχημη γραμματοσειρά ή εναλλακτικά παρέχεται η ευχέρεια ξενάγησης των επισκεπτών με αισθητηριακή αναπηρία από κατάλληλο και εντεταλμένο για αυτόν τον σκοπό συνοδό - υπάλληλο του ελαιοτριβείου.

Συνιστάται στα επισκέψιμα ελαιοτριβεία η πραγματοποίηση επιμορφωτικών επιδείξεων, δράσεων και παραγωγής έντυπου ή/και ψηφιακού πολύγλωσσου ενημερωτικού υλικού για την προώθηση της κατανάλωσης του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στο πλαίσιο προαγωγής του Πολιτισμού της Ελιάς και του Ελαιολάδου καθώς και της Μεσογειακής Διατροφής, τα οποία αποτελούν αμφότερα στοιχεία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας ενταγμένα στο Εθνικό μας Ευρετήριο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ.