Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δράση 3.1.2: το πλαίσιο εφαρμογής για τα Συστήματα Ποιότητας

Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, βάμβακος και τροφίμων.

Mε υπουργική απόφαση καθορίζεται το θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, βάμβακος και τροφίμων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Στο πλαίσιο της Δράσης επιλέξιμο είναι το εθνικό σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» («AGRO 2») του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  και ειδικότερα, η εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα, για προϊόντα του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ ή το βαμβάκι.

Επιλέξιμες δαπάνες: Πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Ειδικοί όροι στήριξης

 1. Η παρούσα δράση παρέχει ενίσχυση για τις δαπάνες πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων των δικαιούχων (εφεξής «ενισχυόμενες δραστηριότητες). Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 10.

2. Για να ενταχθούν στην παρούσα δράση, οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης στο σύστημα i-AGRO για μία τουλάχιστον ενισχυόμενη δραστηριότητα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 10 και την αντίστοιχη καλλιεργητική της περίοδο, όπως καθορίζεται στην ίδια Πρόσκληση.

3. Υποψήφιος δικαιούχος δύναται να ενταχθεί και να ενισχυθεί για την συμμετοχή του στο σύστημα ποιότητας του άρθρου 4 για περισσότερες από μία ενισχυόμενες δραστηριότητες, καλυπτόμενες από μία ή περισσότερες αιτήσεις πιστοποίησης.

4. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον πέντε (5) μοναδικά ωφελούμενα μέλη στην κατάσταση ωφελούμενων μελών της παρ. 8 του άρθρου 3 για το σύνολο των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων τους.

5. Τα μέλη της κατάστασης ωφελούμενων μελών πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να περιλαμβάνονται στην αίτηση πιστοποίησης του υποψήφιου δικαιούχου για την ενισχυόμενη δραστηριότητα,

β) να περιλαμβάνονται στο ισχύον μητρώο μελών του φορέα της παρ. 12 του άρθρου 3, όπως αυτό τηρείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις. Εάν ο υποψήφιος δικαιούχος έχει την μορφή Ένωσης άλλων φορέων ή Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (ΑΕΣ), τα ωφελούμενα μέλη πρέπει να περιλαμβάνονται στα ισχύοντα μητρώα μελών των φορέων που απαρτίζουν την Ένωση ή την Σύμπραξη με την προϋπόθεση ότι είναι καταχωρισμένοι στο ΕΜΑΣ της παρ. 4 του άρθρου 3,

γ) να είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3,

δ) να υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και να δηλώνουν ως μέρος της εκμετάλλευσής τους το φυτικό κεφάλαιο που συνδέεται με την ενισχυόμενη δραστηριότητα για το έτος ΕΑΕ που λαμβάνεται υπόψη για την αίτηση στήριξης, όπως αυτό ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ή που σχετίζεται με την αντίστοιχη αίτηση πληρωμής ή τροποποίησης του δικαιούχου, ανάλογα με το είδος της αίτησης στην οποία προσαρτάται η κατάσταση ωφελούμενων μελών όπου περιλαμβάνονται.

ε) να μην έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης οι ίδιοι καθώς και οι σύζυγοι αυτών, στ) να μην είναι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης από τον αγροτικό τομέα για δέκα έτη, εφόσον δεν έχει παρέλθει το διάστημα αποκλεισμού τους κατά το διάστημα υποβολής της αίτησης στήριξης.

ζ) να μην είναι δικαιούχοι του Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και εκκρεμεί η σχετική επιστροφή του ποσού.

η) να μην είναι μέλη φορέα που διαθέτει εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 με παρόμοια δράση πιστοποίησης προϊόντων ποιότητας για το ίδιο σύστημα ποιότητας και ενισχυόμενη δραστηριότητα, εφόσον οι ίδιοι είναι ωφελούμενα μέλη της εν λόγω δράσης.

θ) να μην λαμβάνουν συναφές είδος συμβουλής (είδος συμβουλής Σ.1.3.) ως ωφελούμενοι γεωργοί του υπομέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

6. Επιτρέπεται η συμμετοχή ενός ωφελούμενου μέλους σε περισσότερους από έναν υποψήφιους δικαιούχους, εφόσον οι συμμετοχές αφορούν διαφορετικές ενισχυόμενες δραστηριότητες.

Υποβολή αιτήσεων στήριξης

1. Οι υποψήφιοι που έλαβαν γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας και επιθυμούν να ενταχθούν στην δράση 3.1.2, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Εφόσον αυτή υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα.

2. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, να υποβάλουν εγγράφως στην αρμόδια ΔΑΟΚ, το υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης με βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής, με τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση του άρθρου 10, παρ. 2 και

3. Υποβάλλεται μία αίτηση στήριξης ανά υποψήφιο, στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του υποψήφιου δικαιούχου.

4. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι αιτούντες και τα ωφελούμενα μέλη αυτών αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη δημοσιοποίηση στοιχείων τους. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.

5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η αίτηση στήριξης δύναται να απο- οριστικοποιηθεί μέσω του ΠΣΚΕ, προκειμένου να γίνει διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στη πρόσκληση. Εάν η διόρθωση αφορά και σε δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί σε έντυπη μορφή, αυτά αποστέλλονται εκ νέου στις ΔΑΟΚ, για την αντικατάστασή τους. Η απο-οριστικοποίηση επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρίσκονταν πριν. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής, οι υποψήφιοι δύνανται να ανακαλέσουν την αίτηση στήριξης εν όλω ή εν μέρει ύστερα από σχετικό αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διενέργειας των ελέγχων.

Δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 3.1.2 εδώ.