Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Αλλαγές στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής

Τι προβλέπει τροποποιητική απόφαση.

H Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) τόσο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όσο και για τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σε ό,τι αφορά την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, οι  υπόχρεοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον ΕΛΓΑ να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά από τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Στην περίπτωση αυτή οι παραγωγοί οφείλουν να υπογράφουν το έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής και το γνήσιο της υπογραφής του ίδιου του υπόχρεου ή άλλου νόμιμα εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου να βεβαιώνεται αρμοδίως, σύμφωνα με το νόμο.

Η είσπραξη πραγματοποιείται κυρίως κατά το χρόνο που πρόκειται να κατατεθούν σε αυτόν οι τυχόν απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, όπως η ενιαία ενίσχυση, η καταβολή ενισχύσεων από καθεστώτα ή παράλληλες δράσεις κ.λπ. Η πρώτη χρέωση του λογαριασμού θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους αναφοράς της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής.

Το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται ή εισπράττεται, μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους αναφοράς της ΔΚΕ και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, στον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας που αναφέρεται στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής.

Αναλυτικά η τροποποίηση και το έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής εδώ.