Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έντονος ο κατακερματισμός του ελληνικού αμπελώνα

Ελαφρά βελτιωμένα, παρουσιάζονται τα διαρθρωτικά μεγέθη του ελληνικού αμπελώνα, οινοποιήσιμων ποικιλιών το 2023, έναντι του 2015, έτη για τα οποία η ΚΕΟΣΟΕ, προέβη σε επεξεργασία των μεγεθών ανά εύρος εκτάσεων και αριθμό παραγωγών.

Να επισημανθεί ότι στο μεσοδιάστημα μεταξύ 2015 και 2023, χορηγήθηκαν Άδειες Φύτευσης έκτασης 43.383,8 στρεμμάτων, οι οποίες συνέβαλαν σε μικρό βαθμό στην βελτίωση της εικόνας του κατακερματισμού που συνεχίζει να εμφανίζει ο ελληνικός αμπελώνας, δεδομένου ότι οι Άδειες Φύτευσης κατευθύνθηκαν κατά κύριο λόγο στους κατόχους υφιστάμενων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και όχι σε νέους δικαιούχους, αφού η σταθμική βαρύτητα του κριτηρίου της αύξησης των εκτάσεων, εξακολουθεί να είναι σημαντική (0,35 σε σύνολο στάθμισης κριτηρίων τη μονάδα).

Σύμφωνα με τον πίνακα, εξάγονται και τα παρατιθέμενα συμπεράσματα:

  • Μικρή άνοδος της μέσης εθνικής έκτασης ανά παραγωγό από 3,95% στρ./παρ. (2015) σε 4,11 στρ./παρ. (2023), η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να εμφανίζει τον μεγαλύτερο μέσο όρο με 8,15 στρέμματα ανά παραγωγό (2015: 8,28 11 στρ./παρ.)
  • Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσιάζει, έστω ελαφρά αύξηση του μέσου όρου εκτάσεων ανά παραγωγό, πλην της Αττικής, της Δ. Ελλάδας, του Ν. Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων και της Κρήτης
  • Μείωση αριθμού παραγωγών μεταξύ 2015 (155.560) και 2023 (148.218) κατά 7.362 φυσικά πρόσωπα
  • Έως 10 στρέμματα κατέχουν το 91,29% των παραγωγών, η συνολική έκταση των οποίων αντιπροσωπεύει το 49,78% των συνολικών εκτάσεων της χώρας
  • Έως 20 στρέμματα κατέχουν το 96,74% των παραγωγών, η συνολική έκταση των οποίων αντιπροσωπεύει το 67,74% των συνολικών εκτάσεων της χώρας
  • Οι Περιφέρειες Ηπείρου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων, παρουσιάζουν κατά σειρά, σχετικά μεγαλύτερο κατακερματισμό, ο οποίος εκτός των άλλων υποδηλώνει ότι η καλλιέργεια της αμπέλου έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει για τη διαστρωμάτωση έως 10 στρέμματα ή και 20 στρέμματα και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.
  • Την σχετικά καλύτερη εικόνα διαστρωμάτωσης παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
  • Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα στο εύρος εκτάσεων 30-50 στρέμματα, στο οποίο το 2,47% των παραγωγών κατέχει το 15,53% των εκτάσεων, ενώ σχετικά ικανοποιητικά ποσοστά σε αυτό το εύρος εμφανίζουν και οι Περιφέρειες Στ. Ελλάδας και Αττικής

Από την επεξεργασία των μεγεθών συνάγεται επίσης το συμπέρασμα, της αναγκαιότητας εφαρμογής πολιτικών, που έχουν σχέση με το κληρονομικό δίκαιο, της δημιουργίας τράπεζας γης, των χρήσεων γης και του αναδασμού.