Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

De minimis: τα ποσά και τα προϊόντα -άμεσα οι πληρωμές

Με κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, καθορίζεται το πλαίσιο για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα: 

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της απόφασης είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται:

1. Στην καλλιέργεια φασολιών πλακέ - γίγαντες και φασολιών - γίγαντες ελέφαντες στις ΠΕ Φλώρινας και ΠΕ Καστοριάς, για το έτος 2019.

2. Στην καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής, για το έτος 2021.

3. Στην καλλιέργεια κηπευτικών και ανθοκομικών υπό κάλυψη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο από 22/06/2022 πόρισμα της Ομάδας εργασίας που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 35/51511/25-2-2022 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο από 25-06-2022 ενημερωτικό σημείωμα του Υποκαταστήματος Αθηνών του ΕΛ.Γ.Α και διαθέτουν θερμοκηπιακές κατασκευές στους Δήμους Αχαρνών, Κρωπίας, Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2022.

4. Στην καλλιέργεια αμυγδάλων στις Δημοτικές Κοινότητες Καναλίων, Κερασιάς, Κεραμιδίου Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, για το έτος 2022.

5. Στην καλλιέργεια οινοποιήσιμων σταφυλιών Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε Λάρισας για το έτος 2022.

Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, οι ενισχύσεις χορηγούνται με βάση τον Καν. (ΕΕ)1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019.

2. Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

α. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.

β. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.

γ. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

3. Οι δικαιούχοι των επιλέξιμων επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (δηλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς) υποχρεούνται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση (άρθρο 1, παρ. 2 και 3 του Καν. (ΕΕ) 1408/2013).

4. Η ενίσχυση χορηγείται μόνον εφόσον εξακριβωθεί ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση σε επίπεδο που υπερβαίνει τα σχετικά ανώτατα όρια, το εθνικό και το τομεακό ανώτατο όριο που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2, 3 και 3α, και ότι τηρούνται όλοι οι όροι του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013.

Όροι και ύψος ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται:

α) οι γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια με καλλιέργεια φασολιών πλακέ-γίγαντες και φασολιών γίγαντες ελέφαντες στις ΠΕ Φλώρινας και ΠΕ Καστοριάς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2019 και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία,

β) οι γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια με καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών στις ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2021, διαθέτουν αμπέλια σε ωρίμανση (άνω των 3 ετών) ανά ποικιλία και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας αμπελιού σε ωρίμανση ανά ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιού,

γ) οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στη καλλιέργεια κηπευτικών και ανθοκομικών υπό κάλυψη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο από 22/06/2022 πόρισμα της Ομάδας εργασίας που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 35/51511/25-2-2022 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο από 25-06-2022 ενημερωτικό σημείωμα του Υποκαταστήματος Αθηνών του ΕΛ.Γ.Α και διαθέτουν θερμοκηπιακές κατασκευές στους Δήμους Αχαρνών, Κρωπίας, Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022,

δ) οι γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια με καλλιέργεια αμυγδάλων στη Δημοτική Κοινότητας Κεραμιδίου, Κερασιάς και Καναλίων Δήμου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) παραγωγικό δέντρο ανά ποικιλία και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία,

ε) οι γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια με καλλιέργεια οινοποιήσιμων σταφυλιών στο Δήμο Τυρνάβου της ΠΕ Λάρισας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022, διαθέτουν αμπέλια σε ωρίμανση (άνω των 3 ετών) και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας αμπελιού σε ωρίμανση.

2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται:

α) για τους δικαιούχους της περ. α της παρ. 1, για όσους δικαιούχους έχουν αγροτεμάχια στην ΠΕ Φλώρινας σε 70€/στρ. και για όσους δικαιούχους έχουν αγροτεμάχια στην ΠΕ Καστοριάς σε 105€/στρ. Όσοι από τους δικαιούχους της περ. α της παρ. 1 είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπ.Α.Α.Τ με την ιδιότητα του “επαγγελματία αγρότη” για το έτος 2019 από 01.01.2019 έως και την 23.02.2022, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι της περ. α της παρ. 1, λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης κατά περίπτωση,

β) για τους δικαιούχους της περ. β της παρ. 1, σε 150 ευρώ/στρέμμα. Όσοι από τους δικαιούχους της περ. β της παρ. 1 είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπ.Α.Α.Τ με την ιδιότητα του “επαγγελματία αγρότη” για το έτος 2021 από 01.01.2021 έως και την 23.02.2022, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι της περ. β της παρ. 1, λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης,

γ) για τους δικαιούχους της περ. γ της παρ. 1, το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι,

δ) για τους δικαιούχους της περ. δ της παρ. 1, σε 90€/ στρ. και

ε) για τους δικαιούχους της περ. ε της παρ. 1 σε 120€/ στρ.

Όσοι από τους δικαιούχους των περ. γ, δ και ε της παρ. 1 είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπ.Α.Α.Τ με την ιδιότητα του “επαγγελματία αγρότη” για το έτος 2022 από 01.01.2022 έως την 13.03.2023, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι των περ. γ, δ και ε, της παρ. 1, λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης κατά περίπτωση.

3. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα I του Καν (ΕΕ) 316/2019 (134.272.042).

5. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν συνδέονται με συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

6. Κάθε δικαιούχος που θα ενημερωθεί σχετικώς από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει να προσκομίσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, το αργότερο, υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2023 από τον προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α. Τ.

2. Για το έτος 2023 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 8.492.328 ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

4. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την πίστωση της παρ. 1 επιστρέφονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον κρατικό Π/Υ (ΑΛΕ Εσόδων 15090789001«Λοιπές Επιστροφές Ποσών»).