Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Υπόδειγμα συμφωνητικού για τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Εγκύκλιος καθορίζει με ακρίβεια όσα θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ παρόχου και ωφελούμενου γεωργού.

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμβάλουν στη λήψη σωστών αποφάσεων από τους γεωργούς και κυρίως τους νέους γεωργούς για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Μέσω του Μέτρου 2 ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς και η αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής.

Ειδικότερα, στο υπο-Μέτρο 2.1 οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Για την υλοποίηση του υπο-Μέτρου 2.1 το υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο με υπόδειγμα συμφωνητικού μεταξύ παρόχου και ωφελούμενου γεωργού, καθώς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαιτείται αρχικά η κατάρτιση και σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (παρόχου) και του (ωφελούμενου) γεωργού. Το υπόδειγμα του συμφωνητικού περιλαμβάνει τους απαραίτητους όρους παροχής και λήψης της υπηρεσίας που πρέπει να γνωρίζουν και στους οποίους δεσμεύονται οι δύο πλευρές.

Δείτε το ΕΔΩ