Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων: ένταξη πράξεων για τη Δυτική Ελλάδα

Στην ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Π.Α.Α. 2014-2020, προχώρησε το υπουργείο.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1) ανέρχεται σε 9.393.807,20 € και πίστωση έτους 2023, 500.00,00 €.