Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 06 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Το όραμα για την ύπαιθρο και οι δέκα κοινοί στόχοι

Ζωντανό μωσαϊκό που δονείται από ζωή και εκτείνεται σε διαφορετικά τοπία, οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης μας παρέχουν τροφή, στέγη, θέσεις εργασίας και βασικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων.

Για να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να συνεχίσουν να διαδραματίζουν αυτούς τους βασικούς ρόλους, μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ έως το 2040. Προσδιορίζει τομείς δράσης για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές και κοινότητες. Ένα αγροτικό σύμφωνο και ένα αγροτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ με απτά εμβληματικά έργα και νέα εργαλεία θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του οράματος.

Οι δέκα κοινοί στόχοι του αγροτικού οράματος είναι οι κοινές προσδοκίες των αγροτικών κοινοτήτων και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το πώς οραματίζονται τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ το 2040.

Οι προσδοκίες αυτές προέκυψαν από τις πολυάριθμες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με ευρύ φάσμα ανθρώπων από πολύ διαφορετικές αγροτικές περιοχές. Αποτελούν την κοινή βάση επί της οποίας οικοδομήθηκε το όραμα, ήτοι οι στόχοι που επιδιώκουν να επιτύχουν τόσο το αγροτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ όσο και το αγροτικό σύμφωνο.

Ι. Να εξελιχθούν σε ελκυστικούς χώρους, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας αρμονικής εδαφικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους, οι οποίες τους καθιστούν τόπους ευκαιριών και προσφέρουν τοπικές λύσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των τοπικών επιπτώσεων των παγκόσμιων προκλήσεων.

ΙΙ. Να αποτελέσουν φορείς μιας πολυεπίπεδης και τοποκεντρικής διακυβέρνησης, με παράλληλη ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών, μέσω της χρήσης συνεργατικών και συμμετοχικών προσεγγίσεων που επωφελούνται από εξατομικευμένα μείγματα πολιτικής και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

ΙΙΙ. Να καταστούν πάροχοι επισιτιστικής ασφάλειας, οικονομικών ευκαιριών, αγαθών και υπηρεσιών για την ευρύτερη κοινωνία, όπως βιοπροϊόντων και ενέργειας, αλλά και τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με βάση την κοινότητα και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διατηρώντας δίκαιο μερίδιο από τη δημιουργούμενη αξία.

IV. Να καταστούν δυναμικές κοινότητες που εστιάζουν στην ευζωία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων βιοπορισμού, της δικαιοσύνης, της ευημερίας και της ποιότητας ζωής, όπου όλοι οι άνθρωποι θα διαβιούν και θα εργάζονται μαζί αρμονικά και όπου θα υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες αλληλοϋποστήριξης.

V. Να καταστούν κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς, που διαπνέονται από πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, δικαιοσύνης και ανανέωσης, οι οποίες είναι ανοιχτές στους νεοαφιχθέντες και προάγουν ίσες ευκαιρίες για όλους.

VI. Να καταστούν ακμάζουσες πηγές φυσικών πόρων, οι οποίες ενισχύονται από τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και συμβάλλουν στην επίτευξή τους, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής ουδετερότητας, καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.

VII. Να επωφελούνται πλήρως από την ψηφιακή καινοτομία με ισότιμη πρόσβαση σε νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες, ευρέως διαδεδομένο ψηφιακό γραμματισμό και ευκαιρίες απόκτησης πιο προηγμένων δεξιοτήτων.

VIII. Να αποτελούνται από άτομα με επιχειρηματικό και καινοτόμο πνεύμα και επαρκείς δεξιότητες, συμβάλλοντας από κοινού στην τεχνολογική, οικολογική και κοινωνική πρόοδο.

IX. Να καταστούν δραστήρια μέρη που διαθέτουν αποδοτικές, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών υπηρεσιών, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις (π.χ. στους τομείς των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγειονομικής περίθαλψης και της φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας φροντίδας, της κοινωνικής ζωής και των επιχειρήσεων λιανικής).

X. Να καταστούν μέρη που χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία, και αξιοποιούν στο έπακρο τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα και ταλέντα και τις μοναδικές τους δυνατότητες.