Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή και η αξία τους για την παραγωγή

Παρά τις φαινομενικά θετικές συνθήκες, ο βαθμός υιοθέτησης των κτηνοτροφικών ψυχανθών από τις ελληνικές εκμεταλλεύσεις (γεωργικές και γεωργοκτηνοτροφικές) παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός.

Οι γεωργοί σε μικρό μόνο βαθμό αποφασίζουν να εισαγάγουν καρποδοτικά είδη και ποικιλίες, οι κτηνοτρόφοι σπάνια χρησιμοποιούν κτηνοτροφικά ψυχανθή ως συμπυκνωμένες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές και ακόμα σπανιότερα καλλιεργούν τα είδη αυτά στις εκμεταλλεύσεις τους.

Επιπλέον, η γεωγραφική διασπορά της καλλιέργειας στη χώρα δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά και είναι δυσανάλογη της ανάπτυξης και του βαθμού εντατικότητας της κτηνοτροφίας (αγελαδοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας) ανά περιοχή.

Το γεγονός ότι η καλλιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών δεν είναι συστηματική, έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμοι σπόροι (γενετικό υλικό) σε μεγάλες ποσότητες, ούτε ποικιλίες που να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής. Επιπλέον, οι γεωργοί ακολουθούν εκτατικές πρακτικές (π.χ. δεν διαθέτουν λιπάσματα και σκευάσματα που θα τους επιτρέψουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους) και επιτυγχάνουν, έτσι, χαμηλές αποδόσεις. Έτσι, το κόστος παραγωγής είναι συχνά πολύ υψηλό και η δυναμική της καλλιέργειας κτηνοτροφικών ψυχανθών κάθε άλλο παρά εξαντλείται.

Στην κτηνοτροφία, ενώ υπάρχουν αποτελέσματα πειραματισμών υπό ελεγχόμενες συνθήκες σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των μηρυκαστικών, λείπουν δύο βασικά συστατικά που θα βελτίωναν την υιοθέτηση της καλλιέργειας: πειραματισμοί σε πραγματικές συνθήκες εκτροφής, βασισμένοι σε συστηματική παρατήρηση, και πειραματισμοί σχετικοί με την ανάπτυξη του γενετικού υλικού των φυτών. Οι δύο αυτοί παράγοντες συνεπάγονται πολύ υψηλό κόστος παραγωγής και τιμή πώλησης σε καμία περίπτωση ανταγωνιστική της σόγιας. Έτσι, η οικονομικότητα της υποκατάστασης δεν ήταν ενδεικτική της δυναμικής της στη διατροφή των ζώων.

Η συστηματική σποροπαραγωγή και η ανάπτυξη κατάλληλων ποικιλιών αποτελούν, στην παρούσα φάση, τις κυριότερες προϋποθέσεις ανάπτυξης του τομέα στην Ελλάδα, ώστε να επιτευχθούν οι αναμενόμενες ωφέλειες και να αξιοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα και στην πραγματική παραγωγή τα υπάρχοντα ερευνητικά και πειραματικά αποτελέσματα.

Απαιτείται, λοιπόν, η παραγωγή σπόρων που να είναι κατάλληλοι για τις ελληνικές συνθήκες και μικροκλίματα και που να δύνανται να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα. Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγοί θα έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας και υψηλής παραγωγικότητας γενετικό υλικό, που θα υποστηρίξει τον στρατηγικό στόχο της μείωσης της εξάρτησης από την εισαγόμενη σόγια, την άμβλυνση της αβεβαιότητας στην αγορά και την επίτευξη των σχετικών ωφελειών.

Οφέλη

Στη φυτική παραγωγή

Πολλά είδη κτηνοτροφικών ψυχανθών (π.χ. μπιζέλι, κουκί, λούπινο) μπορούν να καλλιεργηθούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

  • Είναι κατάλληλα για αντικατάσταση της καλλιέργειας χειμερινών σιτηρών ή ανοιξιάτικων καλλιεργειών ή για συστήματα αμειψισποράς
  • Ειδικά σε συστήματα αμειψισποράς μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, καθώς μειώνουν τις απαιτήσεις των καλλιεργειών για αζωτούχα λιπάσματα
  • Η υιοθέτησή τους δεν απαιτεί επιπλέον μηχανικό εξοπλισμό από αυτόν που συνήθως υπάρχει σε μια εκμετάλλευση με μεγάλες καλλιέργειες
  • Έχουν σχετικά χαμηλές απαιτήσεις σε λίπανση, φυτοπροστασία και καλλιεργητικές φροντίδες, άρα και χαμηλό κόστος παραγωγής
  • Η παραγωγή τους ενισχύεται μέσω συνδεμένης επιδότησης

Στην κτηνοτροφική παραγωγή

  • Αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα των κτηνοτροφικών ψυχανθών, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν από μια φθηνή και καλής ποιότητας πρωτεϊνική πηγή
  • Η υποκατάσταση της σόγιας από κτηνοτροφικά ψυχανθή θα βελτιώσει τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, ειδικά σε σχέση με τη διατροφή
  • Υπάρχουν ενδείξεις πως η διατροφή με κτηνοτροφικά ψυχανθή επιδρά θετικά στην ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος
  • Η διατροφή με εγχώρια παραγόμενα κτηνοτροφικά ψυχανθή θα μειώσει το κόστος παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων αλλά και την εξάρτηση των εκμεταλλεύσεων από τις εισαγόμενες ζωοτροφές

Στο περιβάλλον

Τα ψυχανθή επιτελούν και περιβαλλοντικό ρόλο, διότι μέσω της αζωτοδέσμευσης εμπλουτίζουν το έδαφος με εισροές αζώτου και περιορίζουν τις απαιτήσεις σε αζωτούχο λίπανση όταν εισάγονται σε κατάλληλα προγράμματα αμειψισποράς.