Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σπάνιες φυλές: άμεσα η ετήσια παράταση

Προδημοσίευση της Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προτίθεται να προκηρύξει την ετήσια παράταση της 1ης Πρόσκλησης για τη γεωργοπεριβαλλοντική –κλιματική Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του  Μέτρου 10  «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στην νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να συμμετέχουν οι δικαιούχοι της  υπ΄ αριθμ. 922/87058/19-6-2018 1ης Πρόσκλησης της  Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», με ενεργά Τεχνικά Δελτία και των οποίων η ένταξη στη Δράση δεν έχει ανακληθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι της 1ης πρόκλησης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην πρόσκληση ετήσιας παράτασης, εφόσον υποβάλλουν αίτηση παράτασης των δεσμεύσεων τους.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων παρατείνονται κατά ένα (1) έτος, εκκινούν με τη λήξη της αρχικής περιόδου την 2η Απριλίου 2023 και λήγουν την 1η Απριλίου 2024. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πληρωθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2023.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην ετήσια παράταση της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09, εφόσον το επιθυμούν, με δική τους ευθύνη, συνεχίζουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους από τις 2 Απριλίου του 2023.