Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόγραμμα BEST: το καλύτερο για τον τόπο μας!

Αντιμετώπιση κοινών πιέσεων Αγροτικής και Υδατικής Βιοποικιλότητας - Ενίσχυση της Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων του υποέργου: «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας e-courses και λειτουργίας μητρώου εθελοντών», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “BEST–Addressing joint Agro–and Aqua–Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development” που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα–Ιταλία 2014–2020.

Στόχος του έργου BEST είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, των φυσικών, αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις συμμετέχουσες Περιφέρειες, η συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Φορείς δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, επαγγελματικοί φορείς, αγρότες και αλιείς, περιβαλλοντολόγοι, πάρκα, μικρομεσαίες τουριστικές υπηρεσίες (ΜΜΕ), αλλά και πολίτες των περιοχών παρέμβασης μέσω των καθημερινών επιλογών τους καλούνται να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη που βασίζεται στον σεβασμό και τη φροντίδα για τη βιοποικιλότητα.

  • Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το εταιρικό σχήμα συμπληρώνουν η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Απουλίας -Τμήμα Περιβάλλοντος, Τοπίου και Αστικής Ποιότητας.

Πιο αναλυτικά, ο γενικός στόχος του έργου «BEST – Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» ακολουθεί τους αναπτυξιακούς στόχους της Ε.Ε. που ορίζονται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας Interreg V / A Ελλάδα Ιταλία (GR-IT) 2014-2020 για την ανάπτυξη των θεμελίων μιας δυναμικής οικονομίας που προάγει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όσους ζουν στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας–Ιταλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ξεχωριστά περιφερειακά χαρακτηριστικά του προγράμματος συνεργασίας.

Το έργο πληροί έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2, που είναι η βελτίωση των κοινών σχεδίων διαχείρισης και διακυβέρνησης για τη βιοποικιλότητα των παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, εστιάζοντας στους φυσικούς πόρους και τις προστατευόμενες περιοχές, αναπτύσσοντας περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προκειμένου να αποκατασταθεί η απώλεια βιοποικιλότητας στο έδαφός τους.

Λόγω του σημερινού προβλήματος της περιβαλλοντικής διάσπασης, την οικολογική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή, οι περιοχές αυτές είναι φυσικά οικοσυστήματα που λειτουργούν ως πηγές οξυγόνου και βιοποικιλότητας.

  • Επιπλέον, οι ελληνικές αγροτικές περιοχές αποτελούν ένα πλούσιο οικοσύστημα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα που τους καθιστά ιδανικούς προορισμούς για εκπαιδευτικό και δημιουργικό τουρισμό.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία θεματικών διαδρομών που θα προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν υγροτόπους, αισθητικά μονοπάτια, ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές, μονοπάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και βιοποικιλότητας στην περιοχή παρέμβασης, χρησιμοποιώντας διαδραστικούς χάρτες και εφαρμογές, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Η δημιουργία και χαρτογράφηση των θεματικών διαδρομών υποστηρίζεται από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πλοηγηθούν στην περιοχή παρέμβασης και να αποκτήσουν πρόσβαση σε άγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές αυτές. Το σύνολο των διαδικασιών θα συμβάλλει στην καθιέρωση τους ως οργανωμένου τμήματος ενός εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος.

Το έργο BEST αναμένεται να συμβάλει στην ενισχυμένη κοινή διαχείριση, διακυβέρνηση και βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών μέσω της κατάρτισης κοινών σχεδίων δράσεις και εργαλείων λήψης αποφάσεων, η καταγραφή χαρτογράφηση και παρακολούθηση των πλούσιων γενετικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής, καθώς και η εγκατάσταση και χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογικών μέσων για την παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων και απειλών που δέχονται τα αγροτικά και υδατικά οικοσυστήματα.

Επιπλέον, το έργο αναμένεται μέσω στοχευμένων δράσεων να συμβάλει στην προώθηση βιώσιμων τουριστικών μοντέλων με έμφαση στα ψηφιακά δίκτυα διαδρομών βιοποικιλότητας και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.