Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων

Εγκρίθηκε η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ), σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Στόχος του Προγράμματος είναι η διατήρηση του καθεστώτος ως «επίσημα απαλλαγμένου από την κλασική πανώλη των χοίρων κράτους μέλους της Ε.Ε.», καθώς και η έγκαιρη διάγνωση κρουσμάτων Κλασικής Πανώλους των Χοίρων και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με:

  • τη διαρκή ενημέρωση και εγρήγορση των κατόχων/ιδιοκτητών ζώων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και όλων των εμπλεκόμενων Κτηνιατρικών Αρχών και Φορέων, καθώς και
  • τη διατήρηση της τεχνογνωσίας των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές διάγνωσης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ), με σκοπό την γρήγορη και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Χώροι εφαρμογής του προγράμματος

1. Οι εκμεταλλεύσεις

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις χοιροτροφικές εκτροφές, συμβατικές και βιολογικές, και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή διαθέτει στοιχεία του αριθμού των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας και των δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να επιτυγχάνεται επαρκής επιτήρηση για το νόσημα στο σύνολο της επικράτειας. Οι στόχοι της επιτήρησης θα κοινοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην αρχή κάθε έτους. Η υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος αποτελεί υποχρέωση των Κτηνιατρικών Αρχών της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ομαλή διακίνηση χοιρινών και των προϊόντων τους.

Ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται από κάθε εκμετάλλευση από ζώα αναπαραγωγής (χοιρομητέρες και κάπροι) είναι ανάλογος του αριθμού των εκτρεφόμενων χοιρομητέρων και κάπρων και προσδιορίζεται βάσει των Πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος I της παρούσας.

2. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥΚΕ)

Διενεργούν δειγματοληψίες στα εισαγόμενα από Τρίτες Χώρες ζώα.

3.  Τα σφαγεία

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται:

α) σε όλους τους άγριους χοίρους, ελεύθερους και εκτρεφόμενους, οι οποίοι σφάζονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και

β) στα παχυνόμενα χοιρινά των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που σφάζονται στα σφαγεία τα οποία καθορίζονται στον πίνακα 3 του Παραρτήματος I της παρούσας.

Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ΕΔΩ.