Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Πολλαπλή συμμόρφωση

Σύνδεση της εισοδηματικής στήριξης με την τήρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πολλαπλή συμμόρφωση ενθαρρύνει τους γεωργούς να συμμορφώνονται με τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Η πολλαπλή συμμόρφωση συμβάλλει στην αύξηση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης με απλά λόγια

Προκειμένου να λαμβάνουν εισοδηματική στήριξη από την ΕΕ, οι γεωργοί πρέπει να τηρούν κάποιους βασικούς κανόνες. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτής της τήρησης των κανόνων και της στήριξης που παρέχεται στους γεωργούς ονομάζεται πολλαπλή συμμόρφωση.

Στους κανόνες που αναμένεται να τηρούν οι γεωργοί περιλαμβάνονται:

  • οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, οι οποίες ισχύουν για όλους τους γεωργούς είτε λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είτε όχι
  • η καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, η οποία ισχύει μόνο για τους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

Για τους γεωργούς που παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων ή τη διαχείριση της γης, προβλέπεται μείωση της στήριξης τους και ενδεχομένως άλλες κυρώσεις.

Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης

Όλοι οι γεωργοί, είτε λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ είτε όχι, πρέπει να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ).

Οι ΚΑΔ περιλαμβάνουν κανόνες της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων και το περιβάλλον.

Καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση

Εκτός από τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, οι γεωργοί που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ οφείλουν να τηρούν τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ).

Αυτά τα πρότυπα έχουν σχεδιαστεί με τους εξής σκοπούς:

  • την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους με τον καθορισμό της ελάχιστης εδαφοκάλυψης και των ελάχιστων πρακτικών διαχείρισης της γης
  • τη διατήρηση της οργανικής ύλης και της δομής του εδάφους
  • τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων
  • την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών των τοπίων, με την απαγόρευση, για παράδειγμα, της κοπής φυτικών φρακτών και δέντρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εκτροφής των πτηνών
  • την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων μέσω της δημιουργίας ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων, της αδειοδότησης για τη χρήση υδάτων για άρδευση και της προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση.

Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων

Βάσει του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης, για τους γεωργούς που δεν τηρούν τους κανόνες της ΕΕ προβλέπονται μειώσεις στα ακόλουθα είδη στήριξης:

  • στις άμεσες ενισχύσεις (αποσυνδεδεμένες ή συνδεδεμένες)
  • στις περισσότερες ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης: στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, ενισχύσεις για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, ενισχύσεις για μέτρα στο πλαίσιο του δικτύου NATURA 2000, ενισχύσεις για μέτρα δάσωσης, δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, ενισχύσεις για γεωργοδασοκομία, ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία
  • στις ενισχύσεις στον αμπελοοινικό τομέα: ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων και για τον πρώιμο τρύγο.