Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ο γεωργικός τομέας της ΕΕ

Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η ΕΕ στηρίζει το έργο του ΠΟΕ, τη συμφωνία για τη γεωργία και τις προτεραιότητες της ΕΕ στις γεωργικές διαπραγματεύσεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ενός πολυμερούς συστήματος εμπορίου που βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες. 

Οι κύριες δραστηριότητές του είναι οι εξής:

  • διεξαγωγή πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σταδιακή ελευθέρωση των αγορών·
  • καθορισμός των θεμελιωδών νομικών κανόνων για το εμπόριο υπό τη μορφή συμφωνιών·
  • επίλυση εμπορικών διαφορών μεταξύ των μελών·
  • παρακολούθηση των εμπορικών πολιτικών των μελών του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος του ΠΟΕ και, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, αποτελεί βασικό παράγοντα του ΠΟΕ. Η ΕΕ εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται ως ενιαία οντότητα εκ μέρους όλων των χωρών της ΕΕ. Η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά το έργο του ΠΟΕ για την πολυμερή θέσπιση κανόνων και την ελευθέρωση του εμπορίου, με στόχο:

  • τη διατήρηση των ανοικτών αγορών και την εξασφάλιση νέων αγορών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·
  • την ενίσχυση των πολυμερών κανόνων και τη διασφάλιση της τήρησής τους από τρίτους·
  • την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα του εμπορίου.

Οι ισχύοντες κανόνες αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994). Αυτές οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν στη σύναψη της συμφωνίας του Μαρακές, με την οποία ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Η συμφωνία του Μαρακές είναι στην πραγματικότητα μια σειρά από συμφωνίες που αφορούν διάφορες πτυχές των εμπορικών κανόνων. Περιλαμβάνουν μια αναθεώρηση της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1947, καθώς και συμφωνίες για τη διανοητική ιδιοκτησία, την επίλυση διαφορών, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, τους υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς κανόνες και, ιδίως, τη γεωργία.

Διευθέτηση διαφορών

Ο ΠΟΕ παρέχει στα κράτη μέλη έναν μηχανισμό για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών του ΠΟΕ.

Ο ΠΟΕ και η γεωργία

Η μεγάλη σημασία της γεωργίας για το παγκόσμιο εμπόριο οδήγησε στη σύναψη ειδικής συμφωνίας για τη γεωργία, η οποία ρυθμίζει την εγχώρια στήριξη, τον εξαγωγικό ανταγωνισμό (και συγκεκριμένα τις επιδοτήσεις), και την πρόσβαση στην αγορά.

Συμφωνία για τη γεωργία

Η συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός «δικαίου και βασισμένου στην αγορά συστήματος για το εμπόριο στον τομέα της γεωργίας». Ορίζει κανόνες που ισχύουν για όλα τα μέλη του ΠΟΕ με σκοπό τη σημαντική προοδευτική μείωση της γεωργικής στήριξης και προστασίας. Η συμφωνία ήταν ένα από τα επιτεύγματα του Γύρου της Ουρουγουάης και συνέβαλε αποφασιστικά στην αύξηση του προσανατολισμού της παγκόσμιας γεωργίας προς την αγορά.

Εκτός από τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για όλα τα μέλη του ΠΟΕ, η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ειδικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από μεμονωμένα μέλη, μεταξύ άλλων όσον αφορά το εμπόριο και τη στήριξη της γεωργίας, καθώς και τους δασμούς και τις δασμολογικές ποσοστώσεις. Οι εν λόγω δεσμεύσεις καθορίζονται σε «πίνακες».

Η επιτροπή γεωργίας επιβλέπει την εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη συμφωνία. Όλα τα μέλη του ΠΟΕ εκπροσωπούνται στην επιτροπή και μπορούν να διαβουλεύονται μεταξύ τους σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Τα μέλη κοινοποιούν την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει και απαντούν σε ερωτήσεις άλλων μελών. Ο έλεγχος των κοινοποιήσεων αποτελεί μία από τις βασικές αρμοδιότητες της επιτροπής στο πλαίσιο της εποπτείας της συμμόρφωσης των μελών με τις δεσμεύσεις.

Η εγχώρια στήριξη και τα «κουτιά»

Ο Γύρος της Ουρουγουάης άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να σχεδιάζουν την εγχώρια γεωργική πολιτική. Η συμφωνία για τη γεωργία κατατάσσει τα μέτρα εγχώριας γεωργικής στήριξης σε διαφορετικά είδη, τα οποία συχνά περιγράφονται ως διαφορετικά «κουτιά». Τα μέτρα στήριξης που στρεβλώνουν το εμπόριο («πορτοκαλί κουτί») υπόκεινται σε περιορισμούς: για όλα τα μέλη με πρόσθετα ποσά (που περιγράφονται στον ΠΟΕ ως δεσμεύσεις αθροιστικής μέτρησης ενισχύσεων ή ΑΜΕ), ισχύει ένα όριο ήσσονος σημασίας που εφαρμόζεται σε ορισμένα μέλη με βάση δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τον Γύρο της Ουρουγουάης. Τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης - τα οποία στρεβλώνουν ελάχιστα ή καθόλου το εμπόριο ή την παραγωγή (πράσινο κουτί) - και ορισμένα προγράμματα περιορισμού της παραγωγής (μπλε κουτί) δεν υπόκεινται σε περιορισμούς.

Πρόσβαση στην αγορά

Στον τομέα της γεωργίας, ο Γύρος της Ουρουγουάης αντικατέστησε πολλά μη δασμολογικά μέτρα με τους συνήθεις τελωνειακούς δασμούς, προβλέποντας επίσης περικοπή των δασμών. Από την άλλη, η συμφωνία για τη γεωργία προέβλεπε τον ειδικό μηχανισμό διασφάλισης που επιτρέπει την επιβολή προσωρινών πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων σε περίπτωση ειδικών περιστάσεων, όπως μια αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών (όγκος ενεργοποίησης) ή τιμές των εισαγομένων προϊόντων υπολείπονται κατά συγκεκριμένο ποσό της τιμής αναγωγής, (τιμή ενεργοποίησης). 38 μέλη του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ειδικά μέτρα διασφάλισης, όπως ορίζεται στους πίνακές τους.

Εξαγωγικός ανταγωνισμός

Με βάση τη συμφωνία για τη γεωργία, η χρήση εξαγωγικών επιδοτήσεων και ορισμένων άλλων εξαγωγικών μέτρων είχε περιοριστεί. Ωστόσο, κατά την υπουργική συνδιάσκεψη του Ναϊρόμπι τον Δεκέμβριο του 2015, τα μέλη του ΠΟΕ προχώρησαν περαιτέρω και συμφώνησαν να καταργήσουν τις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Οι ανεπτυγμένες χώρες όφειλαν να συμμορφωθούν με άμεση ισχύ (με ορισμένες μεταβατικές περιόδους έως το τέλος του 2020) ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες έως το τέλος του 2023 και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έως το τέλος του 2030. Επιπλέον, η δέσμη του Ναϊρόμπι επιβάλλει ένα σύνολο αρχών σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις και τις εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων, τη διεθνή επισιτιστική βοήθεια και τις γεωργικές εξαγωγικές κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις.