Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 05 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Είναι η ΚΑΠ 2023-2027 σε καλό δρόμο;

Ελέγξτε το online!

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαφάνειας και παρακολούθησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα έναν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρουσιάζει τους στόχους που θέτει σε εθνικό επίπεδο κάθε κράτος μέλος στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, καθώς και στόχους σε επίπεδο ΕΕ. 

Εξερευνώντας τον διαδραστικό πίνακα εργαλείων, οι χρήστες μπορούν να μάθουν, για παράδειγμα, σχετικά με τον προγραμματισμένο αριθμό νέων αγροτών που θα δημιουργηθούν από την ΚΓΠ σε κάθε χώρα της ΕΕ κατά την περίοδο 2023-27, το μερίδιο της γεωργικής έκτασης που υποστηρίζεται από την ΚΓΠ για τη βιολογική γεωργία ή τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που επωφελούνται από την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας γεωργίας.

Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά χώρα ή ανά στόχο. 

Οι χώρες της ΕΕ άρχισαν να εφαρμόζουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ από την 1η Ιανουαρίου 2023 για την παροχή εισοδηματικής στήριξης στους αγρότες και τη στήριξη τους στη μετάβαση προς τη βιώσιμη παραγωγή. Κάθε σχέδιο συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα στοχευμένων παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της ενδιαφερόμενης χώρας της ΕΕ. Αυτές οι παρεμβάσεις αποδίδουν απτά αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ, ενώ συμβάλλουν στις φιλοδοξίες της  Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η νομοθεσία της ΚΓΠ περιλαμβάνει 44 «δείκτες αποτελεσμάτων»,  που συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους.

Για παράδειγμα, για να εκτιμηθεί εάν το σχέδιο της ΚΓΠ ήταν επιτυχές στην προσέλκυση και τη στήριξη νέων αγροτών, ο στόχος που τέθηκε και θα επανεξεταστεί θα είναι ο αριθμός των νέων αγροτών που θα επωφεληθούν από την υποστήριξη εγκατάστασης από την ΚΓΠ για την περίοδο 2023-27.

Η παρακολούθηση του στόχου συγκρίνοντας την αξία που επιτυγχάνεται κάθε χρόνο επιτρέπει την αξιολόγηση της προόδου προς τον τελικό στόχο. Μετά την ετήσια πρόοδο της εφαρμογής της ΚΓΠ θα υποδεικνύεται εάν η ΚΓΠ βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αυτό θα γίνει δημόσια και με διαφανή τρόπο χάρη στον διαδικτυακό πίνακα ελέγχου.

Δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται και οι 44 στόχοι σε κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ο σχεδιασμός των στόχων εξαρτάται από τις ανάγκες και τα προγραμματισμένα μέτρα που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η κάλυψη ή η υιοθέτηση δράσεων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την ΚΓΠ εκφράζεται συνήθως σε εκτάσεις (μερίδιο γεωργικής γης) ή δικαιούχους (δηλαδή μερίδιο αγροκτημάτων).

Δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών τους, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές προσεγγίσεις: ευρύτερη κάλυψη πρακτικών για προοδευτικές βελτιώσεις που θα οδηγούσαν σε υψηλότερες τιμές-στόχους ή στόχευση hotspots μέσω πιο αφοσιωμένων, φιλόδοξων πρακτικών αλλά επηρεάζοντας χαμηλότερο αριθμό αγροκτημάτων ή τμημάτων γης. Η αποτελεσματικότητα και η αποτελεσματικότητα  αυτών των επιλογών  πρέπει να εξεταστεί στο  πλαίσιο των διαφορετικών αφετηριών, των ειδικών προβλημάτων κάθε χώρας, της γεωργικής δομής της, των περιβαλλοντικών προκλήσεων, αλλά και των κανονιστικών και υποχρεωτικών απαιτήσεων.

Οι χώρες μπορούν επίσης να τροποποιήσουν το σχέδιό τους κατά την προγραμματική περίοδο. Ο διαδικτυακός πίνακας ελέγχου θα ενημερωθεί ανάλογα.

Τι θα προσφέρει η ΚΓΠ 2023-27;

Ο πίνακας εργαλείων επιτρέπει να δούμε μερικά παραδείγματα για το τι θα προσφέρει η ΚΓΠ 2023-27.

Η τρέχουσα ΚΓΠ έχει υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες. Τα κονδύλια της ΚΓΠ συνοδεύονται από ένα  σύνολο περιβαλλοντικών συνθηκών, που καλύπτουν σχεδόν το 90% της γεωργικής έκτασης στην ΕΕ. Ο πίνακας ελέγχου δείχνει ότι περισσότερο από το 30% της γεωργικής γης της ΕΕ (δηλαδή 49,5 εκατομμύρια εκτάρια) θα καλυφθεί από πρόσθετα μέτρα που υποστηρίζουν τη διατήρηση/αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Η μειωμένη και βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων θα ενθαρρυνθεί σε τουλάχιστον 27% της γεωργικής γης της ΕΕ. Η καλύτερη διαχείριση του εδάφους υποστηρίζεται με την ΚΓΠ στο 47% της γης της ΕΕ.

Οι υποστηριζόμενες γεωργικές πρακτικές μπορεί να περιλαμβάνουν τη βιολογική γεωργία, την αγροοικολογία, την ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων ή τη γεωργία ακριβείας. Το 10% της γεωργικής γης της ΕΕ θα λάβει ειδική στήριξη της ΚΓΠ για τη μετατροπή ή τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας.

Οι αγρότες θα υποστηριχθούν για τη διαχείριση 2,86 εκατομμυρίων εκταρίων χαρακτηριστικών του τοπίου και για τη δημιουργία νέων, καθώς και για την ενθάρρυνση να έχουν επιπλέον μη παραγωγική γη.

Ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων θα ενθαρρυνθεί μέσω της επενδυτικής στήριξης σε περίπου 400.000 αγροκτήματα. Κατά την ανανέωση των γενεών, έως και 380.000 νέοι αγρότες θα εγκατασταθούν με την υποστήριξη της ΚΓΠ.

Η τρέχουσα ΚΓΠ θα είναι επίσης πιο δίκαιη και οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις θα λαμβάνουν αναλογικά περισσότερες πληρωμές από τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Για την ΕΕ, κατά μέσο όρο, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 15% υψηλότερη εισοδηματική στήριξη ανά εκτάριο προς όφελος των μικρότερων εκμεταλλεύσεων.

Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε αναζήτησης μπορούν να εμφανίζονται ως πίνακες ή γραφήματα, όλα με δυνατότητα εξαγωγής και λήψης. Ο πίνακας ελέγχου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση.