Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα για τις Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες στα μικρά μηρυκαστικά

Εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα Mικρά Mηρυκαστικά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2023.

Με τη σχετική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα Mικρά Mηρυκαστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

(α) Η συστηματική έρευνα και η διαφορική διάγνωση των ΜΣΕ στα Μικρά Μηρυκαστικά, με την εφαρμογή των κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, μέσω της ενεργητικής και της παθητικής επιτήρησης.

(β) Επί θετικού αποτελέσματος, η εκρίζωση της διαπιστωθείσας εστίας Τρομώδους Νόσου (Κλασικής ή Άτυπης) ή ΣΕΒ, ο έλεγχος και η αποτροπή της διασποράς του αιτιολογικού παράγοντα. (γ) Η αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Όλες οι εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, συμμετέχουν υποχρεωτικά στις δειγματοληψίες και οι υπεύθυνοί τους υποχρεούνται:

(α) να συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος. Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα (σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών) τις Κτηνιατρικές Αρχές των ΠΕ σε κάθε περίπτωση:

(αα) προβάτου ή αίγας που εμφανίζει νευρολογικές διαταραχές ή διαταραχές της συμπεριφοράς ή προοδευτική υποβάθμιση της γενικής κατάστασης που συνδέεται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, για περαιτέρω κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση,

(αβ) νεκρού προβάτου ή αίγας (ηλικίας μεγαλύτερης των 18 μηνών) στην εκμετάλλευσή τους, για τη λήψη δείγματος εγκεφαλικού ιστού. Τουλάχιστον ένα νεκρό πρόβατο ή αίγα από κάθε εκμετάλλευση πρέπει να διερευνάται εργαστηριακά κάθε έτος.

(β) Οι υπεύθυνοι εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν στον ατομικό φάκελο της εκτροφής όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ζώα της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα να ενημερώνουν το μητρώο της εκμετάλλευσης για οποιεσδήποτε μεταβολές στον πληθυσμό της εκμετάλλευσης.

(γ) Οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών στις οποίες έχουν επιβεβαιωθεί θετικά ως προς την Τρομώδη Νόσο κρούσματα και βρίσκονται υπό επιτήρηση υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά μέτρα και τις υποδείξεις των Κτηνιατρικών Αρχών των ΠΕ.

(δ) Οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών στις οποίες έχουν επιβεβαιωθεί θετικά ως προς την Τρομώδη Νόσο κρούσματα και των εκμεταλλεύσεων όπου έχουν διενεργηθεί εργαστηριακές εξετάσεις για ΜΣΕ και ήταν αρνητικές υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο της εκμετάλλευσης όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος για τις ΜΣΕ, που διεξήχθησαν σε σφάγια, σε νεκρά ή κλινικά ύποπτα ζώα που θανατώθηκαν και καταστράφηκαν. Στο συγκεκριμένο αρχείο θα συμπεριλαμβάνονται και τα αρνητικά αποτελέσματα.

Επιτήρηση εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών

Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών της Χώρας (συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) διενεργείται κλινικός έλεγχος, που αποσκοπεί στον εντοπισμό κλινικά ύποπτων για ΜΣΕ ζώων, σε όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο των συνήθων κτηνιατρικών δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης, την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου/εκρίζωσης νοσημάτων, την έκδοση ή τον έλεγχο εγγράφων ή υγειονομικών πιστοποιητικών ή αδειών μετακίνησης ζώων, τη διενέργεια επιδημιολογικών ερευνών, τη συλλογή δειγμάτων για διαγνωστικούς σκοπούς κλπ.

Η επιτήρηση ασκείται κατά προτεραιότητα και με ιδιαίτερη προσοχή σε εκμεταλλεύσεις οι οποίες διατηρούν πρόβατα και αίγες που:

  • κατάγονται από Χώρες ή Κράτη Μέλη, όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα ΜΣΕ σε αυτόχθονα ζώα
  • ενδέχεται να έχουν καταναλώσει ζωοτροφές μολυσμένες με τον αιτιολογικό   παράγοντα των ΜΣΕ
  • είναι απόγονοι θηλυκών ζώων προσβεβλημένων από ΜΣΕ.

Αναλυτικά όλα όσα προβλέπει η εφαρμογή του Προγράμματος ΕΔΩ.