Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 05 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δράση 5.1.2: τι αλλάζει στην πρόληψη και προστασία του ζωικού κεφαλαίου

Αναλυτικά η τροποποίηση του ΥπΑΑΤ.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων με σκοπό την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα και συγκεκριμένα της Αφρικανικής Πανώλης του Χοίρου, για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την εφαρμογή των οποίων αποτρέπεται η είσοδος του νοσήματος στις εγκαταστάσεις μέσω επαφής με αγριόχοιρους ή ανεπιτήρητους οικόσιτους χοίρους ή, ανθρώπινης δραστηριότητος ή υλικών, με σκοπό την προάσπιση της εγχώριας χοιροτροφίας από τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος στην χώρα που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες στην παραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων, χοίρειου κρέατος και των προϊόντων του.

Για τους δικαιούχους που ενισχύονται, το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών το οποίο υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους ποσών.

Τo υπουργείο αποφάσισε την τροποποίηση της με αριθμ. 217/46152/14-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), ως ακολούθως:

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 1, περίπτωση α ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2. Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 02/03/2023 και λήγει την 27/04/2023. Oι υποψήφιοι δύναται να αιτηθούν την από- οριστικοποίηση των αιτήσεών τους έως την 25/04/2023.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 7 ως εξής:

Η στήριξη παρέχεται στο δικαιούχο απολογιστικά με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό επί  των  επιλέξιμων δαπανών. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά τα  οριζόμενα στην ενότητα 10 της παρούσας.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 1, περίπτωση β ως εξής:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης δύνανται να τη διορθώσουν από προφανή λάθη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.3.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής:

Η περίπτωση α αντικαθίσταται ως εξής:

Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει: αα) γενικά στοιχεία της προκήρυξης, ββ) στοιχεία δικαιούχου/φορέα, γγ) ειδικά στοιχεία, δδ) στοιχεία ταυτότητας της επένδυσης, εε) αιτούμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, στστ) χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης ή επιχειρηματικού σχεδίου, ζζ) πίνακα συνημμένων εγγράφων ηη) έλεγχο ορθότητας.

 • Οι παράγραφοι β και γ διαγράφονται και οι παράγραφοι δ, ε, στ, ζ, η επαναριθμούνται ως β, γ, δ, ε, στ.
 • Η παράγραφος στ τροποποιείται ως εξής:

Ο ηλεκτρονικός φάκελος της αίτησης στήριξης όπως παράγεται μετά την οριστικοποίησή του από το ΠΣΚΕ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως ισχύει κάθε φορά.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 6.1 ως εξής:

α) Τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για κάθε αιτούμενη δαπάνη.

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ, με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (χοιροτρόφου).

γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (δύο όψεων) ή διαβατηρίου. Για αλλοδαπούς πολίτες:

Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης ή δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.

Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών της περίπτωσης γ, σημείο i. και για τον/την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας που είναι πολίτης άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

δ) Φορολογική ενημερότητα.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, μέσω του https://www.gov.gr, προς τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:

Αιτείται την παροχή στήριξης από τη Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του ΠΑΑ 2014 – 2020 και υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο (αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός έργου που αποδίδεται από το ΠΣΚΕ) μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν εμπίπτει στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

 • Αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί ως προσωπική του στην αίτηση στήριξης μέσω ΠΣΚΕ καθώς επίσης και στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση του συμβούλου του, επέχουν θέση ενημέρωσης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους τους.
 • Αποδέχεται την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
 • Δηλώνει ότι η χοιροτροφική εκμετάλλευση είναι εγγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό  Σύστημα   Κτηνιατρικής   (ΟΠΣΚ), χαρακτηρίζεται ως α) μη οικόσιτη και β) ενσταβλισμένη ή μικτή  και  έχει υποβάλει απογραφή στο ΟΠΣΚ για το έτος 2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

6. Tην τροποποίηση της παραγράφου 2, περίπτωση δ, σημείο ii.  ως εξής:

Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών της περίπτωσης δ, σημείο i. και για τον/την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας που είναι πολίτης άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής:

1. Οι επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης εντάσσονται στο καθεστώς με την έκδοση απόφασης Ένταξης Πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία Ι.1.4 «Ένταξη Πράξεων» του ΣΔΕ. Μετά την έκδοση των αποφάσεων Ένταξης Πράξης, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων τηρεί τα προβλεπόμενα της απόφασης εκχώρησης.

2. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε υπερδέσμευση του ποσού της πρόσκλησης έως 110%, με σκοπό την ένταξη των αιτήσεων στήριξης που, κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων, συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με την βαθμολογία της τελευταίας αίτησης στήριξης που περιλαμβάνονταν στην κατηγορία (α) του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου της παρούσας ενότητας, και, εφόσον το ποσό επαρκεί, την ένταξη και επόμενων στη σειρά κατάταξης αιτήσεων στήριξης, εφόσον αυτές συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη της ελάχιστης βαθμολογίας που ορίζει η πρόσκληση Η υπερδέσμευση δύναται να αυξηθεί πέραν του 110% κατόπιν έγκρισης από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

3. Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές αιτήσεις, τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αυτών καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών που τυχόν υποβλήθηκαν. Η Απόφαση Ένταξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους κωδικούς ΟΠΣΑΑ και τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων, τις υποχρεώσεις/δεσμεύσεις των δικαιούχων, τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, ελέγχους και κυρώσεις. Αναφορικά με το αναλυτικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πράξης ή τις αναλυτικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από το δικαιούχο κάθε πράξης, η απόφαση παραπέμπει στην αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχό της ή την προσφυγή και τον διοικητικό έλεγχο αυτής.

4. Ο τελικός διατάκτης της Απόφασης είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Η Απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr. Οι δικαιούχος ενημερώνεται ατομικά για την έκδοση της Απόφασης με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει δηλώσει στο ΠΣΚΕ.

6. Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, τα στοιχεία της καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ με ευθύνη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων. Με την καταχώριση της εν λόγω απόφασης, για κάθε αίτηση που εντάσσεται, παράγεται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ σχετικό Τεχνικό Δελτίο. Το ΠΣΚΕ ενημερώνεται για την ένταξη των πράξεων, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.

8. Tην τροποποίηση της παραγράφου 2, περίπτωση 2, σημείο  γ  ως εξής:

Κατά τη διαδικασία ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης σε σχέση με αυτά που αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης.

Ορισμένες τροποποιήσεις πράξεων των περιπτώσεων (αα) και (αγ) της παρούσας παραγράφου δύνανται να πραγματοποιηθούν χωρίς να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης από τον δικαιούχο (εφεξής «αυτοδίκαιες τροποποιήσεις»), βάσει της διαδικασίας της παραγράφου 8.2, περίπτωσης 4.β της παρούσας ενότητας.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 10.7 ως εξής:

Μαζί με την αίτηση πληρωμής, ο δικαιούχος συνυποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της πραγματοποιηθείσας δαπάνης, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, τα παραστατικά τεκμηρίωσης της επιλεξιμότητας των αιτούμενων δαπανών, καθώς και επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την επαλήθευση της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο δικαιούχος, κατά το εξεταζόμενο έτος υλοποίησης, όπως αυτά θα οριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, πριν την αίτηση πληρωμής. Η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών επισύρει τις προβλεπόμενες στην ενότητα 14 κυρώσεις.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής:

Ο δικαιούχος μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προκαταβολής/πληρωμής στο ΠΣΚΕ, αποστέλλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων της ενότητας 9, υπογεγραμμένο αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, μαζί με τα δικαιολογητικά που θα οριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, πριν την αίτηση πληρωμής.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 4 ως εξής:

Στην περίπτωση που η αίτηση πληρωμής είναι πλήρης και τελική, η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων πραγματοποιεί και επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 9, για την πιστοποίηση των εργασιών και δαπανών, τη συμφωνία αυτών με την ηλεκτρονική καταχώρηση αλλά και τον έλεγχο της πιστής εκτέλεσης των εγκεκριμένων πράξεων και συντάσσει «Πρακτικό επιτόπιας επίσκεψης αίτησης πληρωμής». Ακολούθως και λαμβάνοντας υπόψη τα Υποδείγματα της ενότητας 9, παράγραφος 3, σημείου ε, η Κτηνιατρική Υπηρεσία (Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – ΔΑΟΚ, Διεύθυνση ή Υποδιεύθυνση) της Περιφερειακής Ενότητας συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση αυτών, η οποία φέρει την υπογραφή του προϊσταμένου της υπηρεσίας και τη διαβιβάζει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα οριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, πριν την αίτηση πληρωμής, στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 11.8 ως εξής:

Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, εφόσον προκύψει διαφορά μεταξύ του αιτούμενου και του τελικώς επιλέξιμου ποσού ή διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του δικαιούχου ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ενότητα 14.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 9 ως εξής:

Ο διοικητικός έλεγχος περιλαμβάνει διαδικασίες για την αποφυγή της παράτυπης διπλής χρηματοδότησης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 13.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 11.10 ως εξής:

Στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου, περιλαμβάνεται διαδικασία ελέγχου περί της μη υποβολής αίτησης πληρωμής από τους υπόχρεους. Ειδικότερα, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων πληρωμής, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων της ενότητας 9, επαληθεύει εάν έχουν κατατεθεί αιτήσεις πληρωμής από το σύνολο των δικαιούχων της αρμοδιότητάς της. Εάν διαπιστωθεί περίπτωση μη υποβολής αίτησης πληρωμής χωρίς αίτημα παράτασης ή γνωστοποίηση ανωτέρας βίας ή αίτημα οικειοθελούς διακοπής, η διαπίστωση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα διοικητικού ελέγχου και γνωστοποιείται στον δικαιούχο, σύμφωνα με τις διαδικασίες των παρ. 17 κι επόμενων της παρούσας ενότητας.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 14.5 ως εξής:

Σε περίπτωση ανάκλησης της ένταξης μιας πράξης στη δράση λόγω ευρημάτων ή κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου, σύμφωνα με την ενότητα 8, δεν καταβάλλεται καμία επιπλέον ενίσχυση για την πράξη. Επιπλέον, οι ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ανακτώνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 1. Την τροποποίηση της παραγράφου 9, περίπτωση α ως εξής:

Η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιρετική περίσταση, για τις οποίες εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ενότητα 17.