Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Γεωργία και ευκαιρίες της βιοοικονομίας στο Συμβούλιο Υπουργών

Η χρήση βιομάζας για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των αγροτικών κοινοτήτων, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην καταπολέμηση πολλών από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα που προβάλλουν οι υπουργοί γεωργίας σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει μια βιώσιμη και κυκλική βιοοικονομία για μια πιο πράσινη, δικαιότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη.

Στα συμπεράσματά τους, οι υπουργοί τόνισαν τον βασικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η βιοοικονομία στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας , καθιστώντας παράλληλα την ΕΕ πιο ανταγωνιστική, βοηθώντας την να απομακρυνθεί από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας την επισιτιστική ασφάλεια στην τον απόηχο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Τόνισαν επίσης τη σημασία της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και τη βελτίωση της ευθυγράμμισης μεταξύ της επιστημονικής προόδου και της βιομηχανικής πολιτικής.

Τα συμπεράσματα θα παράσχουν πολιτική καθοδήγηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού της βιοοικονομίας στην Ευρώπη.

Αγροτική και παράκτια ανάπλαση

Το Συμβούλιο τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της βιοοικονομίας για τη συμβολή στην αναγέννηση των αγροτικών και παράκτιων περιοχών ενθαρρύνοντας την καινοτομία και προωθώντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα κράτη μέλη σημείωσαν την ανάγκη να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν οι περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες, καθώς και η συμμετοχή των νεότερων γενεών με την προώθηση δεξιοτήτων και κατάρτισης που σχετίζονται με τη βιοοικονομία στις αγροτικές κοινότητες.

Γεωργία και δασοκομία

Οι Υπουργοί εξέτασαν ιδίως τη συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν οι αγρότες και οι διαχειριστές δασών στην προώθηση μιας κυκλικής βιοοικονομίας σε επίπεδο ΕΕ. Σημείωσαν τη δυνατότητα των απορριμμάτων αγροδιατροφής για την παραγωγή εναλλακτικών πόρων βιολογικής βάσης, καθώς και τη χρήση μη συμβατικών πηγών νερού για άρδευση.

Τόνισαν τη σημασία του τομέα που βασίζεται στα δάση για τη βιοοικονομία και τόνισαν τον ρόλο της αειφόρου διαχείρισης των δασών.

Συστάσεις

Ενώ χαιρέτησαν την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία, οι υπουργοί υπέβαλαν ορισμένες συστάσεις για να συμβάλουν στην ενίσχυση του δυναμικού της βιοοικονομίας στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, κάλεσαν την Επιτροπή:

  • Σε καλύτερη ενσωμάτωση της βιοοικονομίας σε όλες τις πολιτικές και διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών
  • Σε διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις αγροτικές περιοχές
  • Στην επικαιροποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία και το σχετικό σχέδιο δράσης και πραγματοποιήστε μια εις βάθος αξιολόγηση των δράσεων που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ

Οι Υπουργοί σημείωσαν επίσης ότι η βιοοικονομία ήταν αναπόσπαστη πτυχή της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και κάλεσαν την Επιτροπή να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη την είχαν ενσωματώσει στα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια.

Ιστορικό

Η «βιοοικονομία» αναφέρεται στη χρήση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων (βιομάζα) από τη γη και τη θάλασσα, όπως καλλιέργειες, δασικά προϊόντα, ψάρια, ζώα και μικροοργανισμοί, για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας.

Το 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε μια ενημερωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία, η οποία καθορίζει τρόπους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης βιοοικονομίας της ΕΕ. Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη στρατηγική αυτή στις 29 Νοεμβρίου 2019.

Μετά από αίτημα του Συμβουλίου, το 2022 η Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση προόδου που εντόπισε θετικές τάσεις, αλλά σημείωνε επίσης τομείς προς βελτίωση, όπως η καλύτερη διαχείριση της γης και τα πιο βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης.

Η ανάγκη προώθησης της βιοοικονομίας τονίστηκε επίσης στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2023, τα οποία υπογράμμισαν τη σημασία της «ενθάρρυνσης της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας […], μεταξύ άλλων με την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η βιοοικονομία ".