Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΑΠΕ: προβλέψεις για το 2023

1η Έκθεση Προϋπολογιστικής Εκτίμησης Εσόδων και Εξόδων Υπολογαριασμού Νέων Έργων ΕΣΕΚ 2023.

Η ΔΑΠΕΕΠ στο πλαίσιο των καταστατικών της αρμοδιοτήτων και ειδικότερα σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81329/3660 (ΦΕΚ Β΄4247/10.08.2022) καταρτίζει ετησίως προϋπολογιστική εκτίμηση εσόδων και εξόδων του Υπολογαριασμού Νέων Έργων για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Εάν από την Έκθεση προκύψει αναγκαιότητα χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου, υπολογίζει και εισηγείται προς τη ΡΑΕ το ύψος της απαιτούμενης μοναδιαίας χρέωσης.

Το Νοέμβριο 2022 ολοκληρώθηκε η 1η Έκθεση Προϋπολογιστικής Εκτίμησης Εσόδων και Εξόδων του Υπολογαριασμού Νέων Έργων στόχων ΕΣΕΚ του ΔΑΠΕΕΠ για την περίοδο αξιολόγησης η οποία είναι το έτος 2023. Από την Έκθεση τεκμαίρεται πως δεν ανακύπτει αναγκαιότητα χρέωσης Προμηθευτών για εφαρμογή το 2023. Επιπρόσθετα, υπολογίσθηκε και η ελάχιστη τιμή εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την οποία, συμπεριλαμβανόμενου του Υπόλοιπου του Υπολογαριασμού από το 2022, δεν προκύπτει χρέωση Προμηθευτών.

Με την 1η Έκθεση και για τις ανάγκες της εκτίμησης της διείσδυσης των νέων έργων ΑΠΕ το 2023 αναπτύχθηκε ειδική μεθοδολογία πρόβλεψης. Επιλέχθηκε η στατιστική τεχνική μοντελοποίησης της “regression analysis”, καθορίσθηκαν τα κριτήρια διαχωρισμού σε υποκατηγορίες και αποτυπώθηκε στα patterns η πιθανότητα ενός σταθμού να συνδεθεί εντός των μηνών που ακολουθούν. Τα patterns που εξήχθησαν συμπληρώθηκαν με την εκτίμηση υπογραφής νέων συμβάσεων, και προέκυψε η «δεξαμενή» των εν δυνάμει έργων προς ενεργοποίηση το 2023.

Η υπόθεση διείσδυσης νέων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Υπολογαριασμού Νέων Έργων στόχων ΕΣΕΚ ΛΓ-3 για το έτος 2023 στο παρόν Δελτίο λαμβάνεται στα 2015 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 412 MW για τα Αιολικά, 1.584 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 13,5 MW για τα ΜΥΗΣ, 5,5 MW για τη Βιομάζα και 1 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Εκτιμήσεις βασικών οικονομικών μεγεθών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Έτος_2023

  • Η ανά μήνα μέση τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης ημέρας για το έτος 2023 λαμβάνεται 85€/MWh ως η διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή για τις ΑΠΕ, με την παραδοχή επέκτασης ισχύος του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων σε ολόκληρο το 2023.
  • Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το υπόλοιπο του έτους 2023 λαμβάνεται στα 82 €/tn. Το ποσοστό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι το ισχύον για το 2023 ήτοι 3,8%, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/13443/210 (ΦΕΚ Β’ 603_08.02.2023).
  • Η Χρέωση Βάσης ΕΤΜΕΑΡ λαμβάνεται ίση με 17 €/MWh σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 931/2022 απόφαση ΡΑΕ.
  • Έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση της χρεοπίστωσης αποκλίσεων των ΑΠΕ με ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και Φ/Β Στεγών με ενεργοποίηση πριν την 01.01.2021 για το 2023. Η μοναδιαία επίπτωση του κόστους εξισορρόπησης για ΔΑΠΕΕΠ λαμβάνεται ως -7,5 €/MWh.
  • Έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση της χρεοπίστωσης αποκλίσεων των ΑΠΕ με ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και Φ/Β Στεγών με ενεργοποίηση μετά την 01.01.2021 για το 2023. Η μοναδιαία επίπτωση του κόστους εξισορρόπησης για ΔΑΠΕΕΠ λαμβάνεται ως -2,5 €/MWh.

Δείτε αναλυτικότερα ΕΔΩ.