Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας για την ΚΑΠ 2023-2027, η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη/αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης στο γεωργικό τομέα.

Η συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος εφαρμόζεται σε επίπεδο των αγρονομικών περιφερειών (Αροτραίων Καλλιεργειών, Μόνιμων καλλιεργειών, βοσκότοποι).

Οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα ακόλουθα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων.

Αγρονομική Περιφέρεια: Αροτραίων καλλιεργειών

 • Ελάχιστη έκταση: 2 εκτάρια
 • Μέγιστη έκταση: 11 εκτάρια

Αγρονομική Περιφέρεια: Δενδρωδών καλλιεργειών

 • Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο
 • Μέγιστη έκταση: 4 εκτάρια

Αγρονομική Περιφέρεια: Βοσκοτόπων

 • Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο
 • Μέγιστη έκταση: 17 εκτάρια

Η κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η κατανομή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανά αγρονομική περιφέρεια.

Περιφέρεια αροτραίων καλλιεργειών

 • Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 45,6%
 • Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη: 79.358.922ευρώ/ έτος
 • Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 678.691 εκτάρια
 • Ποσοστό εκταρίων που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί του συνόλου των εκταρίων της αγρονομικής περιφέρειας: 38,5%
 • Αριθμός ΓΕ που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 135.266 ΓΕ
 • Μ.Ο. Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης: 116,93ευρώ ανά εκτάριο

Περιφέρεια Μόνιμων καλλιεργειών

 • Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 27,5%
 • Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη: 47.858.999ευρώ/ έτος
 • Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 439.305 εκτάρια
 • Ποσοστό εκταρίων που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί του συνόλου των εκταρίων της αγρονομικής περιφέρειας: 52,1%
 • Αριθμός ΓΕ που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 215.085 ΓΕ
 • Μ.Ο. Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης: 108,95ευρώ ανά εκτάριο

Περιφέρεια Βοσκοτόπων

 • Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 26,9%
 • Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη: 46.814.803ευρώ/ έτος
 • Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 476.885 εκτάρια
 • Ποσοστό εκταρίων που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί του συνόλου των εκταρίων της αγρονομικής περιφέρειας: 37,6%
 • Αριθμός ΓΕ που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 7958 ΓΕ
 • Μ.Ο. Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης: 98,16ευρώ ανά εκτάριο.