Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

"Συνεργασία": τι αλλάζει στο Μέτρο 16

Η ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων, καθώς και η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έμπνευση για τα Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 "Συνεργασία" αποτελούν συνεργασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το σύνολο αυτών των παραδειγμάτων, προκύπτει ότι οι ιδέες που έχουν οι αγρότες για την αξιοποίηση της παραγωγής τους ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη γεωργική τους εκμετάλλευση, εφόσον συνεργαστούν με ερευνητικούς,επιστημονικούς ή άλλους φορείς μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τελικά την αύξηση του εισοδήματός τους.

Δικαιούχοι είναι σχήματα συνεργασίας φορέων  (τουλάχιστον ένας δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας) σε τοπικό ή διατοπικό ή διακρατικό επίπεδο, για την επίτευξη πρακτικών λύσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή την αξιοποίηση μιας τεχνολογικής ή μη, οργανωτικής ή κοινωνικής καινοτόμου λύσης στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων (όταν αυτά αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης). Απαιτείται σύμφωνο συνεργασίας.

Mε πρόσφατη τροποποιητική Απόφαση, επέρχονται σημαντικές αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα:

⇒ Στο άρθρο 11 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, ως ακολούθως:

«Η επιλεξιμότητα ολοκληρώνεται με την ημερομηνία λήξης του έργου (φυσικού αντικειμένου) με εξαίρεση τα παραστατικά δαπάνης απασχόλησης των ορκωτών λογιστών που θα ελέγξουν το οικονομικό αντικείμενο του έργου, τα οποία θα είναι επιλέξιμα μέχρι και ένα (1) μήνα μετά από τη λήξη κάθε έργου (φυσικού αντικειμένου).»

⇒ Στο άρθρο 11 αντικαθίσταται το σημείο 6 της παρ. 1, ως ακολούθως:

« Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ ή εταιρείας Ορκωτών Λογιστών για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) του έργου. Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει την υποβολή έκθεσης σε κάθε αίτηση πληρωμής και συνίσταται στον έλεγχο των παρακάτω πεδίων:

  • Έλεγχος (σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, τον ΚΦΕ και τον Κώδικα του ΦΠΑ) της νομιμότητας και κανονικότητας της έκδοσης και εξόφλησης κάθε τιμολογίου/παραστατικού και έλεγχος της ορθής λογιστικής καταχώρησης αυτών.
  • Έλεγχος για κάθε δαπάνη που αφορά το εγκεκριμένο έργο, ότι πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου και ότι είναι στα όρια του προϋπολογισμού της κατηγορίας δαπάνης, που εντάσσεται.
  • Έλεγχος της τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας, που τίθενται από την ΥΑ 3886/11-05-2018 (ΦΕΚ Β’ 1735), όπως ισχύει κάθε φορά και την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ 1016/31-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968) (ΥΑΕΚΕΔ) όπως ισχύει κάθε φορά.»

⇒ Στο άρθρο 13 αντικαθίσταται το πρώτο σημείο ως ακολούθως:

«Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι πριν την ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης (οριστική υποβολή) ή μετά την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Εξαίρεση αποτελούν τα παραστατικά δαπάνης απασχόλησης των ορκωτών λογιστών που θα ελέγξουν το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, τα οποία θα είναι επιλέξιμα έως και ένα (1) μήνα από τη λήξη κάθε έργου (φυσικού αντικειμένου).

⇒ Στο άρθρο 21 αντικαθίσταται η περ. 1 της παρ.2, ως ακολούθως:

«2.1 Κατόπιν αιτήματος από το δικαιούχο προς τον ΕΦΔ, οποτεδήποτε πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι τροποποίησης / μεταβολής της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της. Το αίτημα καταχωρείται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με τα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το αίτημα έτσι όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο. και υποβάλλεται εγγράφως στον ΕΦΔ το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ».

⇒ Στο άρθρο 23 αντικαθίσταται η υποπαρ. 2 της παρ. 1 ως ακολούθως:

« 1.2 Για τη Δράση 2, ο Συντονιστής Φορέας ή/ ο Συντονιστής Έργου μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) αιτήσεις πληρωμής, μία για κάθε έτος υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της συγκεκριμένης δράσης, εφόσον η διάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου προβλέπεται τριετής. Για επιχειρησιακά σχέδια μικρότερης διάρκειας οι δόσεις μειώνονται ανάλογα. Ειδικότερα, στην περίπτωση υλοποίησης παραγωγικής επένδυσης στο πλαίσιο της Δράσης 2 και των Υπομέτρων 4.1 και 4.2.1 πραγματοποιείται μία επιπλέον πληρωμή ή δύο (2) στην περίπτωση προκαταβολής και ο αριθμός των αιτήσεων πληρωμής αυξάνεται κατά ένα (1) ή δύο (2) στην περίπτωση προκαταβολής. Σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δωδεκαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ο Συντονιστής Φορέας ή/ ο Συντονιστής Έργου θα πρέπει να έχει υποβάλει στον αρμόδιο ΕΦΔ αίτηση πληρωμής.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης πληρωμής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο Συντονιστής Φορέας ή/ ο Συντονιστής Έργου υποβάλει στον αρμόδιο ΕΦΔ, αίτημα παράτασης μέχρι δύο (2) μηνών πλήρως αιτιολογημένο, ενώ στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτημα πληρωμής εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ανακαλείται η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα. Κάθε αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από τη βεβαίωση / έκθεση του ορκωτού λογιστή / ελεγκτή για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) του έργου (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της Πρόσκλησης). Η αίτηση τελικής πληρωμής μπορεί να υποβληθεί έως και τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου (φυσικού αντικειμένου) και όχι αργότερα από τις 30/8/2025.»

⇒ Στο άρθρο 24 αντικαθίσταται η παρ. 2 ως ακολούθως:

« 2. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής δύναται να διενεργείται με την υποστήριξη του ΠΣΚΕ και χρησιμοποιείται τυποποιημένο έντυπο. Ο έλεγχος συνίσταται κατά ελάχιστον στα κάτωθι:

α) στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπου απαιτείται,

β) στην εξέταση της συμφωνίας των υποβληθέντων με τα σχετικά υποδείγματα

γ) στην εξακρίβωση της νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του αιτήματος ώστε τελικά να επαληθευτεί η ολοκληρωμένη ενέργεια σε σχέση με την αντίστοιχη αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει εγκριθεί (όπως επιλεξιμότητα, επίτευξη στόχων) και

δ) στη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας επί των δαπανών τιμολογίων/παραστατικών του κάθε αιτήματος πληρωμής σε ποσοστό όχι μικρότερο του 10%. Σε περίπτωση ευρήματος ο έλεγχος επεκτείνεται στο σύνολο των τιμολογίων/παραστατικών του αιτήματος πληρωμής.»