Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια: εγκρίθηκε το πρόγραμμα επιτήρησης για τα βοοειδή

Εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2023.

Με τη σχετική Απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

(α) Η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη χώρα, με την αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

(β) Η διατήρηση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας ως «ελεγχόμενου κινδύνου ως προς τη ΣΕΒ» και εν συνεχεία η βελτίωση αυτού σε «αμελητέου κινδύνου», όπως αυτό αξιολογείται βάσει των οριζόμενων στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH).

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

(α) Η συστηματική έρευνα και η έγκαιρη εργαστηριακή διάγνωση, με την εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) στο ζωικό πληθυσμό της χώρας.

(β) Η επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό όλων των κλινικών υποψιών και η συστηματική κλινική, επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση αυτών.

(γ) Επί θετικού αποτελέσματος, η εξάλειψη της διαπιστωθείσας εστίας ΣΕΒ, καθώς και ο έλεγχος και η αποτροπή εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων βοοειδών της Χώρας 

Οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των κλειστών ή πειραματικών αγελών που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποχρεούνται:

(α) να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των ΠΕ, για την εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος. Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των ΠΕ σε κάθε περίπτωση: (αα) νεκρού βοοειδούς (σύμφωνα με τα ηλικιακά όρια του άρθρου 4 της παρούσας) στην εκμετάλλευσή του, για τη λήψη δείγματος εγκεφαλικού ιστού και (αβ) βοοειδούς που εμφανίζει νευρολογικές διαταραχές ή διαταραχές της συμπεριφοράς ή προοδευτική υποβάθμιση της γενικής κατάστασης της υγείας του που θα μπορούσε να συνδέεται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, για περαιτέρω κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση,

(β) να διατηρούν στο αρχείο της εκμετάλλευσής τους όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε βοοειδή της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα να ενημερώνουν το μητρώο της εκμετάλλευσης για οποιεσδήποτε μεταβολές στον πληθυσμό των βοοειδών. Ιδιαιτέρα για τις εκμεταλλεύσεις όπου έχουν επιβεβαιωθεί θετικά ως προς τη ΣΕΒ κρούσματα, στο εν λόγω αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνονται επιπλέον και έγγραφα που αφορούν τη θανάτωση ζώων και την καταστροφή των πτωμάτων τους,

(γ) να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά μέτρα και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των ΠΕ, σε περίπτωση επιβεβαίωσης θετικού ως προς τη ΣΕΒ κρούσματος στην εκμετάλλευσή τους, για το διάστημα που βρίσκονται σε επίσημη επιτήρηση.

Υπεύθυνοι λειτουργίας των σφαγείων βοοειδών

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των σφαγείων βοοειδών υποχρεούνται:

(α) να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των ΠΕ και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις αυτών,

(β) να εξασφαλίζουν ότι ο προ σφαγής κλινικός έλεγχος των βοοειδών και η μετά την σφαγή επιθεώρηση των σφάγιων πραγματοποιείται υπό κατάλληλες συνθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 853/2004 και 627/2019.

(γ) να εξασφαλίζουν ότι η συλλογή των απαραίτητων δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από σφαγέντα βοοειδή διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

Υπεύθυνοι εγκεκριμένων μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης και μεταποίησης κατηγορίας 1

Οι υπεύθυνοι των εγκεκριμένων μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης και μεταποίησης κατηγορίας 1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, υποχρεούνται να συνεργάζονται και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών των ΠΕ για την εξουδετέρωση του κινδύνου της ΣΕΒ.

Δείτε αναλυτικά όσα προβλέπει το Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών ΕΔΩ.