Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προγραμματική Σύμβαση για το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης Δυτικής Ελλάδος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος η Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού 1.907.568,96€.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για μείζονος σημασίας έργο, που επί σειρά ετών κανείς δεν εννοούσε σοβαρά να ασχοληθεί, παρά το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Πρόσφατα, μάλιστα, ο υπουργός κ. Γεωργαντάς χαρακτίρησε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης ως τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα της Ελληνικής Κτηνοτροφίας. 

Ειδικότερα, το Έργο αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, προκειμένου να κατανεμηθούν στη συνέχεια σε κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους. Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το Δ.Σ.Β. ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

Οι ενέργειες που αναλαμβάνει η Περιφέρεια ως φορέας Υλοποίησης, είναι οι ακόλουθες:

  • Οργάνωση και Σχεδιασμός υλοποίησης του έργου
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση του Έργου, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών προδιαγραφών του Έργου βάσει των πινάκων της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων Βοσκήσιμων Γαιών (Παράρτημα ΙΙ), καθώς και του μηχανισμού πληρωμών και των σχετικών συμβατικών κειμένων.
  • Διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών, της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων, εγκρίσεων κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο «Φορέας Υλοποίησης» είναι αρμόδιος για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια των διαγωνισμών και ορισμού των μελών αυτής.
  • Υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
  • Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
  • Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του και εκτέλεση πληρωμών.
  • Παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
  • Υποβολή του φακέλου του Έργου και των συμβατικών κειμένων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο και ολοκλήρωση κάθε συναφούς προς αυτά εγγράφου, ενεργειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα τεύχη δημοπράτησης του Έργου.
  • Δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της Περιφέρειας, ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου (παράδοση και οριστική παραλαβή του από τον Κύριο του Έργου) και πάντως όχι πέραν τις 31.12.2024, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4351/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου, δεν μπορεί να υπερβεί την 31.12.2024.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ.