Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Παρατείνεται μέχρι 31-10-2023 η προθεσμία ογκομέτρησης των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών ήτοι των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

Ειδικότερα με το άρθρο 1 της υπό έκδοση απόφασης, οι ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων - οι οποίοι καταρτίστηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πριν την έναρξη εφαρμογής της υπ’ αριθ. 30/003/000/817/2018 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 914) και για τους οποίους από την έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης μέχρι 31-10-2023 θα έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους - θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή (31-10-2023).

Για την ίδια χρονική περίοδο, οι δεξαμενές αποθήκευσης αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των εν λόγω επιτηδευματιών θα εξακολουθούν να θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης εμπίπτουν οι επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών ήτοι οι οινοπνευματοποιοί Α΄ και Β΄ κατηγορίας και οι αποσταγματοποιοί ως και οι  φορολογικές αποθήκες εμπορίας των εν λόγω προϊόντων. Καθώς και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές Τελωνειακές και Χημικές υπηρεσίες.