Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Παράταση παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε αγρότες και ανέργους

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο "Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης", που κατατέθηκε στη Βουλή, δίδεται παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε αγρότες και ανέργους.

Πιο συγκεκριμένα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 141 ν. 4537/2018:

Στην παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), παρατείνονται, από τη λήξη τους, οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της περ. α), περί παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων, του δεύτερου εδαφίου της περ. α), περί ανάρτησης στην προβλεπόμενη ιστοσελίδα των ακινήτων που εξαιρούνται της παραχώρησης χρήσης, και του πρώτου εδαφίου της περ. β), περί παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1 Ιανουαρίου 2023 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της οικείας Περιφέρειας για να παραχωρηθούν κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ν. 4061/2012.

β) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνητα της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα, μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες. Τα ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.».