Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέοι Αγρότες: νέα τροποποίηση για τη Δυτική Ελλάδα

Ο νέος πίνακας εντασσόμενων πράξεων - Με 63 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται 1.689 Νέοι Γεωργοί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με τροποποιητική απόφαση εγκρίθηκε η αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 215009/1070/13-07-2022 απόφασης ένταξης πράξεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εξής:

Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 63.180.000,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων: Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία ένταξής τους, που αναγράφεται στο Παράρτημα, και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη. Οι επιπρόσθετες δεσμεύσεις εκκινούν από το επόμενο ημερολογιακό έτος από αυτό που επιτεύχθηκε ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου και η διάρκειά τους είναι τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη.»

Την αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ’ αρ. 215009/1070/13-07-2022 απόφασης με το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 215009/1070/13-07-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

Αναλυτικά η Απόφαση και οι πίνακες με τις εντάξεις ΕΔΩ.