Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Με ψηφιακά δεδομένα η εκτίμηση ζημιών

Τι αλλάζει στη διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής.

Με άρθρο σε κατατεθέν νομοσχέδιο τροποποιείται η έως τώρα ισχύουσα διαδικασία.  Πιο συγκεκριμένα, στην παρ. 7 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Η αρχική εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει επισημάνσεων και ψηφιακών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η αρχική εκτίμηση εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

Αν οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις από τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο o Οργανισμός δεν έχει στη διάθεσή του επισημάνσεις ή ψηφιακά δεδομένα, δύναται να παρέχεται προκαταβολή, η οποία εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση, βάσει των στοιχείων των εξατομικευμένων εκτιμήσεων και της αρχικής τιμής εκτίμησης.»