Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέτρο 22: εγκρίθηκε η διάθεση ακόμη 7 εκατομμυρίων ευρώ

Με σημερινή απόφαση.

Με απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (εδώ), εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού επτά εκατομμυρίων εκατό σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (7.141.588,50€) από τη ΣΑ 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2023ΣΕ08210001 και τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του Μέτρου 22.

Από το παραπάνω ποσό 7.141.588,50€, ποσό ύψους 13.750,00€ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθ. 671/23-02-2023 (ΨΓ464653ΠΓ-ΟΧΣ) αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

Ως εκ τούτου η νέα κατανομή αφορά ποσό επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (7.127.838,50€).