Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μέτρο 22: απόφαση ένταξης αιτήσεων - προς πληρωμή 3,27 εκατ. ευρώ

Mέχρι και την Παρασκευή 31-03-2023 οι ενστάσεις απ' τους νεοεισερχόμενους. 

Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές απεικονίζονται στον πίνακα κατάταξης που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου 22 (2η πρόσκληση - νεοεισερχόμενοι), αποφάσισε και δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3.272.403,50€).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι δικαιούχοι αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 του Καν. 1306/2013 και ενημερώνονται ότι τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 679/2016 και (ΕΕ) 1725/2018 περί προστασίας των περί προστασίας των δεδομένων.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθ. 3148/18-11-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» (Β΄5873).

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ.2 του Συστήματος

Διαχείρισης και Ελέγχων του ΠΑΑ 2014-2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης πραγματοποιείται   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της αριθ. 3148/18-11-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» (Β΄5873), και η πληρωμή διενεργείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε. έτους 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, ολοκληρώθηκε η πρώτη κατάταξη των αιτούντων στο Μέτρο 22 στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης (νεοεισερχόμενοι) και μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, εκδόθηκε προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής.

Κατά των αποτελεσμάτων του πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή εντός 5 εργασίμων ημερών, από την Δευτέρα 27-03-2023 μέχρι και την Παρασκευή 31-03-2023, αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου https://m22.opekepe.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.