Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Καινοτόμος προστασία των αροτραίων καλλιεργειών

Οι αροτραίες καλλιέργειες (όπως δημητριακά, ελαιούχοι σπόροι, όσπρια, πατάτες, ζαχαρότευτλα) καλύπτουν μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργικής καλλιέργειας και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επισιτιστική ασφάλεια - άμεσα από την άποψη της ανθρώπινης διατροφής και ως συστατικό στις ζωοτροφές για τα ζώα.

Εγγενή και χωροκατακτητικά παράσιτα, ασθένειες και ζιζάνια, μηχανισμοί αντοχής στα φυτοφάρμακα, καθώς και οι αυξανόμενες ακραίες καιρικές συνθήκες, επιβαρύνουν την παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών. 

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας με μειωμένη εισροή φυτοφαρμάκων αποτελεί μείζονα πρόκληση, αλλά παρέχει επίσης οφέλη για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και τη γεωργική πρακτική.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτηση από τα χημικά φυτοφάρμακα στη γεωργία καθώς και τους κινδύνους τους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας πιο ολοκληρωμένες και βιώσιμες προσεγγίσεις, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας της ΕΕ.

Η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ταυτόχρονη ενίσχυση των διατάξεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (IPM) και προώθηση της μεγαλύτερης χρήσης ασφαλών εναλλακτικών τρόπων προστασίας της συγκομιδής από παράσιτα και ασθένειες αποτελούν μέρος των συγκεκριμένων στόχων της στρατηγικής Farm to Fork.

Αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική χαράσσει μια νέα πορεία για τη βιώσιμη γεωργία. Για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μετάβασης προς νέες πρακτικές και πιο βιώσιμα μέτρα προστασίας των καλλιεργειών, οι αγρότες και οι σύμβουλοι πρέπει να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και να λαμβάνουν ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσω πληροφοριών, ανταλλαγής γνώσεων και κατάρτισης.

Οι ανταλλαγές μεταξύ έργων και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών ομάδων EIP-AGRI και των έργων Horizon 2020/Europe και βασικών παραγόντων που εργάζονται στον τομέα της βιώσιμης φυτοπροστασίας, μπορούν να παρέχουν σημαντικές γνώσεις και καινοτομίες που συμβάλλουν στην εκπλήρωση αυτών των αναγκών στη διαδικασία μείωσης της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και συμβάλλουν στη δημιουργία καινοτόμων δικτύων για διασταυρούμενη λίπανση.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις και προγράμματα, επιδιώκεται η οικοδόμηση και ανταλλαγή πρακτικών γνώσεων σχετικά με καινοτόμα και εναλλακτικά εργαλεία και στρατηγικές διαχείρισης παρασίτων και ασθενειών σε αροτραίες καλλιέργειες (δημητριακά, ελαιούχοι σπόροι, όσπρια, πατάτες, ζαχαρότευτλα), συμπεριλαμβανομένων:

  • καινοτόμες προσεγγίσεις και καλά παραδείγματα για την κλιμάκωση/εκτόνωση της βιώσιμης φυτοπροστασίας
  • ολιστικές, οικολογικά και οικονομικά ορθές λύσεις για τα υπάρχοντα φυτοϋγειονομικά προβλήματα και για εκείνα που αναδύονται ή αυξάνονται ως αποτέλεσμα της κοινωνικής επιθυμίας να μειωθεί η εξάρτηση από φυτοφάρμακα, π.χ. διαχείριση του εδάφους, στοχευμένες μεθόδους φυτοπροστασίας και υποστηρικτικές τακτικές.
  • προκλήσεις και ευκαιρίες για βιώσιμα μέτρα φυτοπροστασίας
  • αλληλεπίδραση και δικτύωση με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς κατά μήκος της αλυσίδας αξίας
  • έρευνα, συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση