Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Καινοτομία & ανταλλαγή γνώσης | ΕΙΠ-ΑΓΡΙ

Η «Διευκόλυνση Υποστήριξης για Καινοτομία και Ανταλλαγή Γνώσης, συμπεριλαμβανομένου του EIP-AGRI» αποτελεί βασικό μέρος του Δικτύου ΚΓΠ της ΕΕ.

Ο ρόλος του είναι να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ εκείνων που έχουν έντονο ενδιαφέρον για την ανταλλαγή γνώσεων και καινοτόμων ιδεών για αειφόρο γεωργία, δασοκομία και αγροτικές περιοχές.  

Συνδέει αγρότες, δασολόγους, συμβούλους, ερευνητές, εκπροσώπους επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές ομάδες, ΜΚΟ, ομάδες συμφερόντων καταναλωτών και άλλους καινοτόμους στο Δίκτυο ΚΓΠ της ΕΕ.

Ο απώτερος στόχος του είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ισχυρών ροών γνώσης και να επιταχύνει την καινοτομία στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές.  

Οι δραστηριότητες του Μηχανισμού Υποστήριξης EIP-AGRI καλύπτουν και τους εννέα ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, καθώς και τον εγκάρσιο στόχο του «εκσυγχρονισμού της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσης, καινοτομίας και ψηφιοποίησης». Συνδέουν την έρευνα και την πρακτική, φέρνοντας κοντά ανθρώπους και διαφορετικούς τύπους καινοτόμων έργων πολλαπλών παραγόντων.

Προσπάθειες για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσης: 

  • συμβάλλουν στη δημιουργία αποτελεσματικών Συστημάτων Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) σε ολόκληρη την ΕΕ·
  • ενίσχυση έξυπνων και ανθεκτικών γεωργικών, δασοκομικών και αγροτικών τομέων και διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας·
  • ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης για το κλίμα·
  • ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών.

Υπάρχουν διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες σε δράσεις και να ξεκινήσουν διαδραστικά έργα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Επιχειρησιακές Ομάδες EIP-AGRI (χρηματοδοτούμενες μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης) και έργα πολλαπλών παραγόντων και θεματικά δίκτυα Horizon Europe.