Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ετήσια Ειδική Τιμή Αγοράς Φ/Β 2022 - Διορθωτική

Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με το Άρ. 64 του Ν.4986 (ΦΕΚ Α’ 204/28.10.2022) ο οποίος νόμος ισχύει για το διάστημα εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν σύμφωνα με το Άρ. 48 του Ν.4951 / 2022, η Ετήσια Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) του 2022 υπολογίσθηκε ως εξής: