Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ: οδηγός υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται υποβολές αιτήσεων σε δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το νέο ΟΠΣΚΕ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιοποιεί τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας με τα υπόλοιπα πληροφορικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, αφενός για τη διευκόλυνση του υποψήφιου επενδυτή και αφετέρου για τη διασφάλιση διαφάνειας στις διαδικασίες υλοποίησης και ελέγχου των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Η ταυτοποίηση/αυθεντικοποίηση των χρηστών του ΟΠΣΚΕ γίνεται μέσω των κωδικών taxisnet για φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα – συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης κωδικών ΟΣΠΚΕ για υπό σύσταση επιχειρήσεις ή για πρόσωπα που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδας – με στόχο να διευκολύνεται η εξατομικευμένη πρόσβαση των χρηστών σε δεδομένα και λειτουργίες του συστήματος, σύμφωνα με τους ρόλους και τα δικαιώματα που τους έχουν ανατεθεί.

Ως εκ τούτου, οι δυνητικοί Δικαιούχοι που επιθυμούν να υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης σε κάποια Δράση, αποκτούν οι ίδιοι πρόσβαση στο ΟΠΣΚΕ μέσω του μηχανισμού αυθεντικοποίησης του taxisnet, ή εναλλακτικά εξουσιοδοτούν άλλους χρήστες ​(οι οποίοι θα ταυτοποιούνται/αυθεντικοποιούνται με αντίστοιχο τρόπο) για τη διεκπεραίωση των επιθυμητών ενεργειών στο ΟΠΣΚΕ, όπως, για παράδειγμα, τη συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης σε μια δράση.

Η ανωτέρω διαδικασία ταυτοποίησης συμβάλλει στην καλύτερη εποπτεία των ενεργειών που υλοποιούνται σε κάθε στάδιο υποβολής μιας Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς έτσι συγκεκριμενοποιείται η ευθύνη των επιμέρους βημάτων υποβολής μιας πρότασης. Ταυτόχρονα, αποκλείεται η χρήση παράνομων λογισμικών ή μαζικών υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης, πρακτική που εκ των πραγμάτων υπονομεύει την αρτιότητα κάθε Αίτησης ξεχωριστά.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επενδυτών έχει καταρτιστεί Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμος εδώ.