Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δυναμικό ξεκίνημα για τις εξαγωγές το 2023

Αύξηση εξαγωγών 30,2% και μείωση ελλείματος 21,9% τον Ιανουάριο.

Δυναμικά ξεκίνησαν τη νέα χρονιά οι ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες σε συνέχεια των εξαιρετικών επιδόσεων του 2022 κινήθηκαν ανοδικά και τον Ιανουάριο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 30,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022.

Στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγεται και η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 21,9%. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε σήμερα 10.03.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.462,6 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023 έναντι €3.427,7 εκατ. τον Ιανουάριο του 2022. Η αύξηση διαμορφώθηκε σε 30,2%, δηλαδή σε €1.034,9 εκατ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €372,2 εκατ., δηλαδή 5,8% και από €6.454,9 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €6.827,1 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €662,7 εκατ., δηλαδή 21,9% και διαμορφώθηκε σε €2.364,5 εκατ. έναντι €3.027,2 εκατ. πέρυσι.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν 23* Ιαν 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.462,6 3.427,7 1.034,9 30,2%
Εισαγωγές 6.827,1 6.454,9 372,2 5,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.364,5 -3.027,2 662,7 -21,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών δεν διαφοροποιείται σημαντικά με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.882,4 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023 έναντι €2.453,4 εκατ. τον Ιανουάριο του 2022 αυξημένες κατά €429,0 εκατ., δηλαδή 17,5% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε €4.665,1 εκατ., αυξημένες κατά €170,4 εκατ., δηλαδή 3,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €258,6 εκατ., δηλαδή 12,7% και ανήλθε σε €1.782,7 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΙανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν 23* Ιαν 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 2.882,4 2.453,4 429,0 17,5%
Εισαγωγές 4.665,1 4.494,7 170,4 3,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.782,7 -2.041,3 258,6 -12,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, παρατηρείται αξιοσημείωτη άνοδος σε όλους τους κλάδους εκτός των πρώτων υλών, οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά €20,0 εκατ., δηλαδή 11,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών έπαιξε η αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων (€38,4 εκατ., δηλαδή 7,0%), των τροφίμων (€61,6 εκατ., δηλαδή 12,3%), των χημικών (€105,0 εκατ., δηλαδή 23,2%), των μηχανημάτων-οχημάτων (€23,8 εκατ., δηλαδή 7,0%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€63,0 εκατ., δηλαδή 28,8%), των λιπών και ελαίων (€155,6 εκατ., δηλαδή 249,0%), των ποτών και καπνών (€25,9 εκατ., δηλαδή 37,5%) και των μη ταξινομημένων προϊόντων (€1,2 εκατ., δηλαδή 2,5%).

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-23* Ιαν-22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.588,5 1.008,3 580,2 57,5%
Βιομηχανικά 586,0 547,6 38,4 7,0%
Τρόφιμα 562,4 500,8 61,6 12,3%
Χημικά 558,3 453,3 105,0 23,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 365,5 341,7 23,8 7,0%
Διαφ. Βιομηχανικά 281,8 218,8 63,0 28,8%
Λίπη-Έλαια 218,1 62,5 155,6 249,0%
Πρώτες Ύλες 158,9 178,9 -20,0 -11,2%
Ποτά-Καπνά 94,9 69,0 25,9 37,5%
Μη ταξινομημένα 48,2 47,0 1,2 2,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.874,1 2.419,5 454,6 18,8%
Σύνολο** 4.462,6 3.427,8 1.034,8 30,2%

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, Μεταβολές 2022/2023

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, το 55,9% των ελληνικών προϊόντων απεστάλη σε κράτη-μέλη της ΕΕ (27), ενώ το 44,1% σε Τρίτες Χώρες με τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιανουάριο του 2022 να ανέρχονται σε 53,6% για την ΕΕ (27) και 46,4% για τις Τρίτες Χώρες.

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος 2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ