Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διάσκεψη για την παγκόσμια λειψυδρία και την ασφάλεια του νερού

Στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το νερό στη Νέα Υόρκη (22 έως τις 24 Μαρτίου), η ΕΕ θα επιβεβαιώσει την ισχυρή δέσμευσή της για την παγκόσμια ασφάλεια νερού, ανακοινώνοντας 33 δεσμεύσεις για δράση.

Στις δεσμεύσεις αυτές θα βασιστεί το όραμα της ΕΕ για έναν κόσμο ανθεκτικό στην αυξανόμενη υποβάθμιση των υδάτινων πόρων έως το 2050, όπου θα υπάρχει ασφάλεια νερού για όλους.

Ο πλανήτης αντιμετωπίζει επί του παρόντος κρίση λειψυδρίας, την οποία έχουν προκαλέσει η υπερβολική ζήτηση, η κακοδιαχείριση και οι επιπτώσεις που έχει η τριπλή κρίση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Το 40 % του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές που πλήττονται από υποβάθμιση των υδάτινων πόρων. Η ανθεκτικότητα των υδάτων είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της υγείας, των τροφίμων και της ενέργειας.

Η διάσκεψη του ΟΗΕ για το νερό του 2023 είναι η πρώτη του είδους της τα τελευταία 50 χρόνια, και στόχος της είναι η παγκόσμια κινητοποίηση ώστε να αναληφθεί δράση με σκοπό την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των υδάτων. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ, με επικεφαλής την αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ντουμπράβκα Σούιτσα, θα παρουσιάσει τις εθελοντικές δεσμεύσεις της ΕΕ για το θεματολόγιο δράσης για το νερό — μια πλατφόρμα σκοπός της οποίας είναι η επιτάχυνση της παγκόσμιας προόδου όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με το νερό.

Οι προτεραιότητες της ΕΕ για τη διάσκεψη περιλαμβάνουν:

 • τη διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε αποχέτευση·
 • την προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σ’ αυτήν·
 • την προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλους τους τομείς·
 • την προώθηση της κυκλικότητας στη χρήση του νερού στη βιομηχανία, την ενέργεια και τη γεωργία μέσω της αύξησης της αποδοτικής χρήσης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού·
 • την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των υδάτων, ως καταλύτη για την ειρήνη και την ασφάλεια· και
 • την κινητοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησηςτης έρευνας και της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων.

Δεσμεύσεις της ΕΕ

Η ΕΕ συγκεντρώνει μια σειρά δεσμεύσεων για το θεματολόγιο δράσης για το νερό. Οι δεσμεύσεις αυτές βασίζονται σε μια σειρά δράσεων πολιτικής και νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, σε πρωτοποριακές τεχνολογίες για το νερό, καθώς και σε εκτεταμένη στήριξη των χωρών-εταίρων στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Οι συνεισφορές της ΕΕ περιλαμβάνουν:

 • στήριξη της βελτιωμένης πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση για 70 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο·
 • διασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού στην ΕΕ και ενίσχυση της διαθεσιμότητας νερού βρύσης σε δημόσιους χώρους·
 • συμβολή στη μείωση της χρήσης νερού στην ΕΕ με τον καθορισμό προτύπων εξοικονόμησης νερού για τα προϊόντα και την ανάπτυξη μη συμβατικών πηγών εφοδιασμού, όπως η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού για γεωργική άρδευση ή η αφαλάτωση·
 • αντιμετώπιση της ρύπανσης των ποταμών και των ωκεανών μας, μέσω της μείωσης κατά 50%των φυτοφαρμάκων, των θρεπτικών ουσιών, των αντιμικροβιακών ουσιών και των πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα, καθώς και της μείωσης κατά 30% των μικροπλαστικών·
 • αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας, της συμμετοχής των πολιτών και των γαλάζιων επενδύσεων: Η ΕΕ στο σύνολό της και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμεύσει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ από την περίοδο 2021-2024 και αναμένονται πρόσθετες δεσμεύσεις έως το 2027·
 • μεγαλύτερη αποκατάσταση των ποταμών στην ΕΕ·
 • αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας στις πλημμύρες, τις ξηρασίες και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης κινδύνων, της ετοιμότητας και της αντίδρασης·
 • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη διαχείριση των υδάτων, μεταξύ άλλων με τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων·
 • Βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των υδάτων, με την υποστήριξη επενδύσεων της Global Gateway: Η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν δεσμεύσει πάνω από 1,1 δισ. ευρώ για τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων στην Αφρική και την Κεντρική Ασία, καλύπτοντας 47 χώρες και 18 μεγάλες διασυνοριακές λεκάνες απορροής.