Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δάσωση γεωργικών γαιών: 2ετής παράταση και αλλαγές στις πληρωμές

Στα 54.320.000 € αυξάνεται η χρηματοδότηση.

Το υπουργείο αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3030/8-4-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΒΙ4653ΠΓ-6Δ8) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, όπως ισχύει, για την αύξηση της χρηματοδότησης του έργου από την ΣΑΕ 082/1 του ΠΔΕ λόγω της παράτασης της διάρκειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά δύο έτη σε εφαρμογή του Καν.(ΕΕ) 2020/2220, ως εξής:

1. Το εδάφιο «Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από 1/1/2018 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών για τις παραπάνω συνεχιζόμενες πράξεις ανέρχεται σε 46.320.322,16 €.» αντικαθίσταται από το εδάφιο: «Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από 1/1/2018 και μέχρι την 31η/12/2025 ανέρχεται σε 54.320.000 €.».

2. Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων είναι η 31/12/2025, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.»

3. Ο πίνακας Στοιχεία Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του υπομέτρου 8.1 για πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων μέσω ΠΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: