Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Γιατί να σπουδάσω στο νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο

Το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας ιδρύθηκε το 2022 και έχει έδρα το Αγρίνιο. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας εστιάζει στην αειφορική, αποδοτική και δίκαιη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος της υπαίθρου που συμμετέχει στην παραγωγή τροφίμων και πρώτων υλών και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Το αντικείμενο της αειφορικής γεωργίας περιλαμβάνει όλες τις μορφές της ολοκληρωμένης γεωργίας, της βιολογικής και οικολογικής γεωργίας, της γεωργίας ακριβείας, της εκτατικής γεωργίας, της γεωργοδασοκομίας, της γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, της αγροοικολογίας, του οικοτουρισμού καθώς και όλων των άλλων μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας που συμβάλλουν στην αειφορική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων της υπαίθρου, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου.

Σκοπός και  αποστολή του νεοϊδρυθέντος Τμήματος είναι η εκπαίδευση γεωτεχνικών επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, μελετών και έργων, τη σύνταξη στρατηγικών και πολιτικών σχετικά με την αειφορική γεωργική πρακτική και την οικολογική μετάβαση της γεωργικής πρακτικής και παραγωγής, τον σχεδιασμό και διάδοση πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή της γεωργίας σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, την προετοιμασία τους για τη στελέχωση φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, των φορέων ελέγχου και υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων, εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής, αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων και προετοιμασίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα συστήματα αειφορικής διαχείρισης, βιολογικής γεωργίας, οικολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης γεωργίας, γεωργίας ακριβείας, γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, κ.λπ.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας είναι δομημένο έτσι ώστε να προσφέρει:

  • Επιστημονική κατάρτιση που εστιάζει στην κατανόηση των επιστημονικών εννοιών, αρχών και μεθόδων σε όλες τις βασικές επιστήμες και στη σύνθεση και εφαρμογή τους στο χώρο της Αειφορικής Γεωργίας.
  • Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και μεθόδων παραγωγής και παρουσίασης της έρευνας μέσω εργασιών και μελετών αλλά και μέσω της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας.
  • Προετοιμασία για περαιτέρω σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω διεπιστημονικών ομαδικών εργασιών, ασκήσεων πεδίου, εκπαιδευτικών επισκέψεων, πρακτικής άσκησης καθώς και δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα κινητικότητας όπως το Erasmus.
    Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://susagri.upatras.gr/