Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Βιώσιμη παραγωγή στο χοίρειο κρέας

Σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη ζωική παραγωγή.

Η European Pigmeat Reflection Group παρέδωσε την τελική της έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δέκα μήνες μετά την πρώτη εναρκτήρια σύνοδό της, στις 10 Μαρτίου 2022. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας, ο Επίτροπος για τη Γεωργία, Janusz Wojciechowski, αναγνώρισε το έργο της ομάδας και παρουσίασε την απάντηση της Επιτροπής στις συστάσεις της έκθεσης. 

  • Η μετάβαση προς πιο βιώσιμα, περιβαλλοντικά και φιλικά προς τα ζώα συστήματα παραγωγής χοίρων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον κλάδο.

Κατά την έναρξή του, τον Μάρτιο του 2022, ο τομέας του χοιρείου κρέατος αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες για αρκετούς μήνες λόγω του συνδυασμού ορισμένων αρνητικών παραγόντων (υγειονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο του COVID-19, επιβράδυνση των εξαγωγών προς την Κίνα, περαιτέρω εξάπλωση αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αυξήσεις στο κόστος εισροών). Η πορεία προς τα εμπρός απαιτούσε εις βάθος προβληματισμό, καθώς οι δυσκολίες που επικρατούσαν υπερέβαιναν τις αναμενόμενες εποχιακές διακυμάνσεις.

Με τη διευκόλυνση του τμήματος γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η European Pigmeat Reflection Group έλαβε τη μορφή κοινών συνεδριάσεων της Ομάδας Πολιτικού Διαλόγου για τα Ζωικά Προϊόντα (Section Pigmeat) που συγκεντρώνει τους ενδιαφερόμενους και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση Γεωργίας Αγορές (Τμήμα Ζωικά Προϊόντα) συγκεντρώνοντας εθνικούς εμπειρογνώμονες από όλες τις χώρες της Ε.Ε. ηEuropean Pigmeat Reflection Group συνεδρίασε επτά φορές. Ως αποτέλεσμα του έργου τους, τα μέλη της Ομάδας παρέδωσαν στη συνέχεια την ανεξάρτητη έκθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση περιέχει 26 συστάσεις που καλύπτουν τις κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων, την έρευνα και την καινοτομία.

Ενώ οι περισσότερες από τις συστάσεις απευθύνονται σε κράτη μέλη και ενδιαφερόμενους φορείς, αρκετές από αυτές απευθύνονται στην Επιτροπή. Αυτό ισχύει για τη βιολογική γεωργία, τις οργανώσεις παραγωγών, τις πηγές ζωοτροφών και πρωτεϊνών και την προώθηση της ποιότητας και των προτύπων παραγωγής της ΕΕ.

Στην ομιλία του προς τους Υπουργούς Γεωργίας, ο Επίτροπος Wojciechowski υπενθύμισε τα ακόλουθα σημεία:

  • Καλή μεταχείριση των ζώων: 7 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης και της υγείας των ζώων στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η Επιτροπή επανεξετάζει επίσης επί του παρόντος τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων.
  • Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και της βιώσιμης παραγωγής: η Επιτροπή παρουσίασε τον Απρίλιο του 2021 ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής  στην ΕΕ. Εκτός από τις συγκεκριμένες δράσεις που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης, η Επιτροπή θα διαθέσει 28 εκατομμύρια ευρώ το 2023 σε εκστρατείες προώθησης.
  • τόνωση της ζήτησης για βιολογικά προϊόντα. Επιπλέον 36 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων και την κατανάλωση αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται με αειφόρο τρόπο.
  • Εξάρτηση του τομέα από τις εισαγόμενες ζωοτροφές: η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης σε ένα χρόνο μια προσέγγιση της ΕΕ για τις πρωτεΐνες.
  • Έρευνα και καινοτομία: Το Horizon Europe θα επενδύσει περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς «τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον», με το ένα τρίτο αυτού του προϋπολογισμού να προορίζεται ειδικά για τη γεωργία.

⇒ Το 2023-2024, προβλέπονται ήδη 2 δισ. ευρώ για διαφορετικές προσκλήσεις.

⇒ Επιπλέον κονδύλια διατίθενται επίσης για ερευνητικά έργα που αναπτύσσουν πιλοτικά εμβόλια κατά της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, η οποία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο.

Γενικά, η Επιτροπή προωθεί επίσης τη διατομεακή συνεργασία και τη συμμετοχή γεωργών, συμβούλων και άλλων παραγόντων σε ερευνητικά έργα, ιδίως μέσω του Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) .

Ένα ευρύ φάσμα εργαλείων είναι επίσης διαθέσιμο στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ για την υποστήριξη του τομέα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της διαχείρισης των ζωοτροφών και της κοπριάς και την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως το βιοαέριο. 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Ομάδας σχετικά με τις στρατηγικές και τα εργαλεία διαχείρισης γεωργικών κινδύνων.