Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αύξηση των ΑΠΕ στο μερίδιο κατανάλωσης - Τι αποφάσισε η ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ στο 42,5 % έως το 2030 με πρόσθετη ενδεικτική συμπλήρωση 2,5% που θα επέτρεπε να φτάσει το 45% .

Κάθε κράτος μέλος θα συμβάλει σε αυτόν τον κοινό στόχο. Αυτή η προσωρινή πολιτική συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί και από τα δύο θεσμικά όργανα.

Το Συμβούλιο και οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου συμφώνησαν προσωρινά σε πιο φιλόδοξους συγκεκριμένους τομείς στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας, των κτιρίων και της τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης. Σκοπός των επιμέρους στόχων είναι να επιταχυνθεί η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τομείς όπου η ενσωμάτωση ήταν πιο αργή.

Η προσωρινή συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέξουν μεταξύ:

  • δεσμευτικός στόχος μείωσης 14,5% της έντασης των αερίων θερμοκηπίου στις μεταφορές από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030
  • ή δεσμευτικός στόχος τουλάχιστον 29% του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών έως το 2030

Η προσωρινή συμφωνία θέτει δεσμευτικό συνδυασμένο επιμέρους στόχο 5,5% για τα προηγμένα βιοκαύσιμα (που προέρχονται γενικά από πρώτες ύλες που δεν βασίζονται σε τρόφιμα) και τα ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης (κυρίως ανανεώσιμα υδρογόνο και συνθετικά καύσιμα με βάση το υδρογόνο) στο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παρέχονται στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, υπάρχει ελάχιστη απαίτηση 1% ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης (RFNBO) στο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παρέχονται στον τομέα των μεταφορών το 2030.

Βιομηχανία

Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει ότι η βιομηχανία θα αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ετησίως κατά 1,6%. Συμφώνησαν ότι το 42% του υδρογόνου που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης (RFNBOs) έως το 2030 και το 60% έως το 2035.

Η συμφωνία εισάγει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να προεξοφλούν τη συνεισφορά των RFNBO στη χρήση της βιομηχανίας κατά 20% υπό δύο προϋποθέσεις:

  • εάν η εθνική συνεισφορά των κρατών μελών στον δεσμευτικό συνολικό στόχο της ΕΕ ανταποκρίνεται στην αναμενόμενη συμβολή τους
  • το μερίδιο του υδρογόνου από ορυκτά καύσιμα που καταναλώνεται στο κράτος μέλος δεν είναι μεγαλύτερο από 23% το 2030 και 20% το 2035

Κτίρια, θέρμανση και ψύξη

Η προσωρινή συμφωνία θέτει ενδεικτικό στόχο τουλάχιστον 49% μεριδίου ανανεώσιμης ενέργειας στα κτίρια το 2030 .

Προβλέπει σταδιακή αύξηση των στόχων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, με δεσμευτική αύξηση 0,8% ετησίως σε εθνικό επίπεδο έως το 2026 και 1,1% από το 2026 έως το 2030. Ο ελάχιστος ετήσιος μέσος όρος που ισχύει για όλα τα κράτη μέλη συμπληρώνεται με επιπλέον ενδεικτικές αυξήσεις που υπολογίζονται ειδικά για κάθε κράτος μέλος.

Βιοενέργεια

Η προσωρινή συμφωνία ενισχύει τα κριτήρια βιωσιμότητας για τη χρήση βιομάζας για ενέργεια, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μη βιώσιμης παραγωγής βιοενέργειας. Εφαρμόζει μια αρχή κλιμάκωσης για να διασφαλίσει ότι η βιομάζα χρησιμοποιείται σύμφωνα με την υψηλότερη οικονομική και περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία της.

Ταχύτερες άδειες για έργα

Η προσωρινή συμφωνία περιλαμβάνει ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σκοπός είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU της ΕΕ να ανεξαρτητοποιηθεί από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα κράτη μέλη θα σχεδιάσουν περιοχές επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα υποβάλλονται σε απλοποιημένη και γρήγορη διαδικασία χορήγησης αδειών. Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα θεωρείται επίσης ως «υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος», γεγονός που θα περιόριζε τους λόγους νομικών αντιρρήσεων σε νέες εγκαταστάσεις.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα θα υποβληθεί πρώτα στους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων στο Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή για έγκριση.

Στη συνέχεια, η οδηγία θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και στη συνέχεια το Συμβούλιο, προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τεθεί σε ισχύ.